Onkológia 3/2020

Psychologické aspekty života po onkologickej liečbe

PhDr. Lucia Vasiľková

Onkologické ochorenia prinášajú do života pacientov mnoho zmien (biologických, psychických, sociálnych, ekonomických) a nárokov. Rozhodujúca môže byť predispozícia pacienta na optimizmus, ktorá ovplyvňuje pacientovu schopnosť posúdiť, vyrovnať sa a adaptovať sa na stresujúce okolnosti ochorenia a prípadné ireverzibilné dôsledky liečby. Slovo rakovina stále evokuje v spoločnosti zdesenie a predstavu neodvratnej smrti spojenej s dlhým a ťažkým zomieraním, čím spôsobuje nadmernú psychickú záťaž. Značná časť pacientov vykazuje depresívne a úzkostné príznaky, poruchy somnie a kognitívne poruchy nielen v čase liečby, ale aj v období remisie. Článok je venovaný vplyvu onkologickej liečby a rakoviny na život po ukončení liečby.

Kľúčové slová: kvalita života, psychické aspekty, sexualita, kognitívne funkcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychological aspects of life after oncological treatment

Cancer bring many changes (biological, psychological, social, economic) and demands to patients‘ lives. The predisposition of the patient to optimism may be decisive, which affects the patient‘s ability to assess, cope and adapt to the stressful circumstances of the disease and the possible irreversible consequences of treatment. The word „cancer“ still evokes in the society the dismay and notion of irreversible death associated with long and severe dying, causing excessive psychological stress. Many patients show depressive and anxiety symptoms, sleep disorders and cognitive disorders, not only during treatment but during remission too. The article is dedicated to the influence of oncological treatment and cancer on the life after the end of treatment.

Keywords: quality of life, psychological aspects, sexuality, cognitive functions