Onkológia 2/2007

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŤAŽKO CHORÉHO A ZOMIERAJÚCEHO

Mgr. Mária Hatoková

Za ostatný rok mala autorka článku v rámci ďalšieho vzdelávania možnosť komunikovať s takmer 180 zdravotníckymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi, pracujúcimi najmä s onkologickými pacientmi v paliatívnych a hospicových zariadeniach. Výsledkom inšpiratívnych rozhovorov je odborná úvaha na tému osobnosti ťažko chorého a zomierajúceho, špecifík jeho potrieb v rámci holistického prístupu, v konfrontácii s možnosťami zlepšenia komunikácie a zvyšovania kvality vzťahu pomáhajúci (lekár, zdravotný personál, iné pomáhajúce profesie) – chorý.

Kľúčové slová: potreby ťažko chorého, piliere identity, sprevádzanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TAKING CARE OF SERIOUSLY ILL AND DYING

Last year, the author of this contribution has had the possibility to communicate with over 180 healthcare professionals and volunteers working mainly with cancer patients in palliative and hospice institutions. The result of these inspiring discussions a professional reflection about the personality of seriously ill and dying , as well as particularities of his/her needs within the holistic approach, in confrontation with possibilities of improvement of communication and quality of relationship between the coadjutant (doctor, healthcare professionals, other coadjutant professions) and the patient.

Keywords: needs of seriously ill, pillars of identity, going along.