Onkológia 2/2013

Prognostické ukazovatele a význam odpovede na liečbu pri mnohopočetnom myelóme

MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Lucia Copáková

Prognóza pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) je rôzna. Hoci medián celkového prežívania je 3 – 4 roky, rozpätie je od 6 mesiacov do viac ako 10 rokov. Táto variabilita závisí od biológie samotného ochorenia a aj od faktorov pacienta. Rozpoznanie a určenie rizikových faktorov v čase diagnózy je dôležité na určenie rizikových skupín a optimalizáciu liečby pacientov. Autológna transplantácia krvotvorných buniek (ASCT) a najmä vstup nových účinných liekov do liečby, ako sú bortezomib, thalidomid a lenalidomid, výrazne zlepšili prežívanie pacientov s MM. Päťročné prežívanie pacientov liečených modernou liečbou a vhodných na ASCT je viac ako 70 % a asi 50 % pacientov starších nevhodných na ASCT prežíva 5 rokov. Avšak existuje podskupina pacientov s nepriaznivými rizikovými faktormi s mediánom prežívania 2 – 3 roky, ktorí sú stratifikovaní podľa cytogenetických abnormalít. Cieľom je určiť liečebné stratégie, ktoré by prekonali tieto nepriaznivé prognostické faktory a zlepšili prežívanie populácie pacientov s MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, prognostické faktory, chromozomálne abnormality.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prognostic indicators and significance of response in multiple myeloma

The outcome for patients with multiple myeloma (MM) is highly variable. Although the median overall survival time is 3-4 years, the range is from less than 6 months to greater than 10 years. This variability derives from heterogenity of myeloma cell biology and multiple host factors. Knowledge of tumor and host factors associated with prognosis is critical for identifying risk groups and optimizing patient treatment. The autologous stem cell transplantation (ASCT) and the introduction of new effective drugs to treatment such as bortezomib, thalidomide and lenalidomide has dramatically improved the outlook for patients with MM. The 5-year survival rate of patients treated with modern therapy and transplant eligible is more than 70% and of elderly patients transplant ineligible is about 50%. Unfortunately, the survival of a subgroup of patients with poor risk factors with certain cytogenetic abnormalities is only 2-3 years. We need to identify strategies to overcome high-risk prognostic factors and improve survival in patient population with MM.

Keywords: multiple myeloma, prognostic factors, chromosomal abnormalities.