Onkológia 5/2017

Primárna liečba metastatického karcinómu prostaty

MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Marek Lafférs, MUDr. Jozef Breznický, MUDr. Ján Šulgan, MUDr. Juraj Sokol, PhD., PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Viac ako 50 rokov bola liečba primárne metastatického karcinómu prostaty takmer výlučne záležitosťou hormonálnej liečby. Až v roku 2015 kombinácia hormonálnej liečby s chemoterapiou na báze docetaxelu dokázala predĺženie prežívania oproti štandardnej liečbe takmer o rok, čo je pri metastatickom nádorovom ochorení prevratné. V súčasnosti sa vedú diskusie, ako tento benefit prekonať. V prehľade uvedieme prognostické faktory pri liečbe metastatického ochorenia, primárnu hormonálnu terapiu, možnosti jej kombinácie s chemoterapiou. Venujeme sa úlohe rádioterapie, chirurgickej liečby ako aj „novej hormonálnej liečby“ pri terapii primárne metastatického ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, hormonálne senzitívne ochorenie, docetaxel

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary treatment of metastatic prostate cancer

Over 50 years of treatment of primary metastatic prostate cancer was almost exclusively a matter of hormonal treatment. In 2015, docetaxel demonstrated a persistent prolongation of survival of more than a year. At present, the debate is about how to overcome this benefit. In our article we will deal with prognostic factors in the treatment of metastatic disease, primary hormone therapy, the possibilities of its combination with chemotherapy. We will approach the role of radiotherapy, surgical treatment as well as „new hormone therapy“ in the treatment of primary metastatic disease.

Keywords: prostate cancer, hormone sensitive disease, docetaxel