Onkológia 3/2011

Preťaženie organizmu železom a súčasné možnosti použitia chelatačnej liečby v onkohematológii

MUDr. Marta Fričová, MUDr. Tomáš Guman, PhD., prof. MUDr. Elena Rothová, CSc., MUDr. Adriana Kafková, PhD., MUDr. Ingrid Duľová

V článku je zhrnutý biologický význam železa v organizme, primárne a sekundárne príčiny preťaženia organizmu železom, komplikácie preťaženia železom na funkciu pečene, srdca a endokrinných orgánov, patofyziológia preťaženia železom, riziká transfúznej liečby z hľadiska preťaženia železom, vytipovanie rizikových skupín pacientov vhodných na chelatačnú liečbu spĺňajúcich indikačné kritéria, liečebné modality chelatačnej liečby, jej význam z hľadiska prevencie a liečebnej efektivity.

Kľúčové slová: železo, feritín, preťaženie železom, myelodysplastický syndróm (MDS), chelatačná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iron overload of organism and current options of chelation treatment in oncohaematology

The article summarizes the biological importance of iron in the organism, primary and secondary causes of iron overload, complications in function of liver, heart and endocrine organs due to overload of iron, the pathophysiology of iron overload, transfusion risks associated with the iron overload, assessment of risk groups of patients suitable for chelation treatment fulfilling the indication criteria, treatment modalities of chelation therapy and its significance regarding the prevention and treatment effectiveness.

Keywords: iron, ferritin, iron overload, myelodysplastic syndrome (MDS), chelation therapy.