Onkológia 2/2023

Potenciálne efekty systémového biobankovania na Slovensku

Ing. Ľubica Kotorová Slušná, PhD., dipl. Ing. Peter Amersdorfer, PhD., Doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivica Kvietiková, PhD., MAS IP ETHZ

Biomedicínsky a klinický výskum hrá dôležitú úlohu v prevencii, diagnostike a liečbe závažných ľudských ochorení, a tým aj v zlepšovaní kvality života pacientov a našej spoločnosti. V tomto článku analyzujeme postavenie Slovenska ako inovátora, pričom sa zameriavame na celkové financovanie výskumu a vývoja (VaV) z národných zdrojov a EÚ prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC), na počet zverejnených vedeckých publikácií a aktívnych klinických skúšaní. V klinickom výskume na Slovensku v súčasnosti výrazne dominuje komerčný výskum v porovnaní s počtom akademických klinických skúšaní. Štandardizované biobankovanie je kľúčový predpoklad na aplikácie kvalitného biomedicínskeho a klinického výskumu. Systémová biobanková platforma vyžaduje najmä profesionálnu koordináciu a prepojenie inštitúcií uchovávajúcich biologické vzorky a súvisiace údaje s aktérmi podieľajúcimi sa na realizácii rôznych výskumných aktivít. Vytvorenie takejto platformy je cieľom aktuálne prebiehajúcich projektov „BIOFORD“ a „DIGIBIOBANKA“ financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), na ktorých spolupracujú viaceré špičkové akademické inštitúcie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarmi štátnej správy. Okrem toho prezentujeme potenciálne celospoločenské vplyvy v kontexte systémového biobankovania, ktoré v konečnom dôsledku prospejú nášmu VaV ekosystému, vedeckej produktivite, vzdelávaniu, skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a posilneniu znalostnej ekonomiky. Diskutované sú kritické faktory, ktoré môžu ohroziť dosiahnutie identifikovaných pozitívnych efektov v prípade absencie, resp. nedostatočného kontinuálneho systémového financovania biobankovania a súvisiacich medicínskych a interdisciplinárnych programov.

Kľúčové slová: biomedicínsky výskum, onkologický výskum, klinické štúdie, biobankovanie, celospoločenské prínosy

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Potential effects of systemic biobanking in Slovakia

Biomedical and clinical research play an important role in the prevention, diagnosis and treatment of serious human diseases, thus improving the quality of life and our society. In this paper, we analyze the position of Slovakia as an innovator with special focus on funding for medical research and development (R&D) at the national and EU level financed by the European Research Council (ERC), number of granted scientific publications, and active clinical trials. Clinical research in Slovakia is currently dominated by commercial research when compared to the number of academic clinical trials. Standardized biobanking is a key pre-requisite for high-quality biomedical and clinical research applications within a given infrastructure. In addition, a systemic biobanking platform requires the professional coordination and connection of institutions storing biological samples and related data thereof with stakeholders participating in the implementation of diverse research activities. The establishment of such platform is the goal of the currently ongoing „BIOFORD“ and „DIGIBIOBANK“ projects, financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF), wherein a number of leading academic institutions and healthcare providers cooperate with governmental state administration. Furthermore, we present potential societal impacts in the context of systemic biobanking, which will ultimately benefit our R&D ecosystem, scientific productivity, education, quality of healthcare and strengthening the knowledge-based economy. Critical factors that may threaten the achievement of the identified positive effects are discussed in the absence or improper systemic biobank funding for medical and related interdisciplinary programs.

Keywords: biomedical research, oncology research, clinical trials, biobanking, societal benefits