Onkológia 3/2007

POSTIHNUTIE CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU PRI HEMATOLOGICKÝCH MALIGNITÁCH

doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

Hematologické neoplázie často komplikuje neurologické postihnutie, vrátane infiltrácie meningov, mozgu a kompresie predĺženej miechy. Primerané diagnostické postupy otvárajú cestu k úspešnému zvládnutiu týchto komplikácií. Medzi základné liečebné postupy sa zaraďuje cytotoxická chemoterapia, lokálna rádioterapia alebo dekompresívna laminektómia. Významnú úlohu majú preventívne opatrenia pri vybraných ochoreniach. Stali sa štandardnou súčasťou moderných liečebných protokolov ochorení s rizikom neurologických komplikácií. Mnohí pacienti s hematologickou malignitou dlhodobo prežívajú pri správnej liečbe bez funkčného defektu, aj keď sa ochorenie prejaví neurologickou komplikáciou.

Kľúčové slová: hematologické neoplázie, chemoterapia, rádioterapia, kompresia miechy – meningeálny syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES

Hematopoietic neoplasms frequently complicate neurologic involvement, including meningeal and brain infiltration, and spinal cord compression. Appropriate diagnostic measures open way to successful management of these complications. Therapy main stones are cytotoxic chemotherpy, local radiotherapy and decompressive laminectomy. Important role have preventive measures in selected diseases. They have become standard part of modern treatment protocols of diseases at neurological complication risk. Many patients with hematopoietic malignancies have long term survival with appropriate therapy without functional defect, despite their disease presented with neurologic complication.

Keywords: hematopoietic neoplasms, chemotherapy, radiotherapy, spinal cord compression – meningeal syndrome.