Onkológia 4/2012

Postavenie paliatívnej medicíny v organizácii onkologickej starostlivosti v Slovenskej republike

MUDr. Kristina Križanová

V príspevku opisujeme postavenie paliatívnej medicíny v organizácii onkologickej starostlivosti na Slovensku. Základné štatistické údaje ukazujú, že posteľový fond paliatívnej medicíny a hospicov sa modeluje skôr náhodne, podľa platieb zdravotných poisťovní a podľa tlaku na redukciu počtu chronických postelí. V ďalšom opisujeme rozdiel medzi paliatívnou terapiou nádoru a paliatívnou medicínou, rozdiel medzi sociálnou starostlivosťou a hospicovou starostlivosťou, postavenie a význam paliatívnej medicíny a návrhy na zlepšenie situácie.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, hospic, sociálna starostlivosť.

stiahnuť celý článok v pdf

The role of palliative medicine in the organizational frame of oncological care in Slovakia

In this work we would like to describe the role of palliative medicine in the organizational frame of oncological care in Slovakia. Basic statistic data are revealing that number of beds in palliative medicine and hospices is shaped rather coincidently according to the reimbursement rates and the effort to reduce a number of chronic beds. Further on we would like to point out a distinction between palliative treatments of cancer and palliative medicine, a distinction between social care and hospice care, the role and relevance of palliative medicine and we bring about some suggestions how to improve the present situation.

Keywords: palliative medicine, hospice, social care.