Onkológia 6/2022

Pokroky v systémovej liečbe nádorov hlavy a krku

MUDr. Klaudia Gočárová, PhD.

Výsledky liečby nádorov hlavy a krku, najmä v pokročilých štádiách, nie sú povzbudivé, existuje medicínska potreba zlepšiť danú situáciu. Cieľom je optimalizácia liečby so zabezpečením dostatočnej účinnosti a znížením toxicity. V prehľadovom článku sme sa zamerali na pokroky v liečbe lokálne pokročilého, ako aj rekurentného a/alebo metastatického karcinómu hlavy a krku z pohľadu klinického onkológa. Imunoterapia sa dostáva postupne do všetkých štádií a typov liečby, etablovala sa v paliatívnej intencii a hľadá si svoju pozíciu aj v kuratívnych štádiách v rámci neoadjuvancie, konkomitancie alebo udržiavacej liečby. Prínosom v liečbe sú aj nové molekuly, prípadne nové využitie starších liekov.

Kľúčové slová: nádory hlavy a krku, chemorádioterapia, imunoterapia, inhibítor apoptóznych proteínov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in the treatment of head and neck tumors

The results of the treatment of head and neck tumors, especially in advanced stages, are not encouraging, there is a medical need to improve the given situation. The goal is to optimize the treatment while ensuring sufficient efficacy and reducing toxicity. In the review article, we focused on advances in the treatment of locally advanced as well as recurrent and/or metastatic head and neck cancer from the perspective of a clinical oncologist. Immunotherapy has gradually reached all stages and types of treatment, has established itself in palliative intent and is also finding its position in curative setting as a part of neoadjuvant, concomitant or maintenance treatment. New molecules or new uses of older drugs are also beneficial in treatment.

Keywords: head and neck cancer, chemoradiotherapy, immunotherapy, inhibitor of apoptosis proteins