Onkológia 1/2019

Pokroky v molekulovom monitoringu a význam skríningu BCR/ABL1 mutácií pri Ph pozitívnej chronickej myelocytovej leukémii

MUDr. Adriana Kafková, PhD., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Molekulový monitoring transkriptov BCR/ABL1 u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) je dôležitý v hodnotení odpovede na liečbu inhibítormi tyrozínkinázy (TKI) vrátane potvrdenia zlyhania liečby, ktoré si vyžaduje zmenu terapie. Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia (Quantitative reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction -qRT-PCR) hodnotiaca hladinu BCR-ABL1 transkriptov sa stala súčasťou protokolov hodnotiacich efekt liečby pri CML. V posledných rokoch sme svedkami významu v dosiahnutí a udržaní hlbokej molekulovej odpovede, čo si vyžaduje efektívnejšie určovanie leukemickej masy, monitorovanie minimálnej reziduálnej choroby (MRD), detekciu mutácií, ktoré sú príčinou rezistencie na liečbu TKI, ako aj určovanie prediktorov odpovede na liečbu TKI. Nové metódy ako Cartridge- BCR-ABL1 kvantifikácia, digitálna PCR a next generation sequencing (NGS) sú ďalšie príklady technológií, ktoré sú v súčasnosti v popredí výskumu, vyhodnocovania a ich translácie do klinickej praxe. V práci uvádzame prehľad molekulových metód/ technológií, ktoré znamenajú pokrok v molekulovom monitorovaní.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, molekulové monitorovanie, BCR-ABL1, rezistencia, mutácie, digitálna PCR, sekvenovanie ďalšej generácie

Advances in molecular monitoring and the importance of screening BCR/ABL1 mutation for Ph-positive chronic myelocytic leukemia

Molecular monitoring of BCR/ABL 1 transcripts for patients with chronic myeloid leukemia (CML) is now used to assess response to tyrosine kinase inhibitors (TKI), including treatment failure that mandates a change of therapy. The last few years have witnessed the emergence of a new molecular response target, which is the achievement and maintenance of deep molecular response.Quantitative reverse-transcriptase-polymerase-chain-reaction (qRT-PCR) assessment of BCR-ABL1 transcript levels has become the standard of care protocol in CML. However, further developments are required to assess leukemic burden more efficiently, monitor minimal residual disease (MRD), detect mutations that drive resistance to tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapy and identify predictors of response to TKI therapy. Cartridge-based BCR-ABL1quantitation, digital PCR and next generation sequencing (NGS) are examples of technologies which are currently being explored, evaluated and translated into the clinic. Here we review the emerging molecular methods/technologies currently being developed to advance molecular monitoring.

Keywords: chronic myeloid leukemia, molecular monitoring, BCR-ABL1, resistance, mutations, digital PCR, next generation sequencing