Onkológia 5/2022

Pokroky v liečbe triple negatívneho karcinómu prsníka

MUDr. Lea Balážová, doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Triple negatívny karcinóm prsníka (TNBC) je agresívny nádor spojený so zlou prognózou a tendenciou k rýchlemu metastázovaniu. Pacientky v skorom štádiu ochorenia profitujú z chemoterapeutických režimov obsahujúcich antracyklíny, taxány a alkylačné látky v neoadjuvantnej liečbe. Adjuvantná liečba kapecitabínom je indikovaná v prípade nedosiahnutia patologickej kompletnej remisie po neoadjuvantnej chemoterapii a operácii. U pacientok s vysokorizikovým TNBC v skorých štádiách sa šanca na dosiahnutie kompletnej patologickej odpovede môže zvýšiť pridaním pembrolizumabu k chemoterapii a následne pooperačne. Metastatický triple negatívny karcinóm prsníka (mTNBC) je charakteristický vysokou nádorovou mutačnou záťažou, prítomnosťou tumor infiltrujúcich lymfocytov a expresiou TROP 2 antigénu, čo nám v konečnom dôsledku umožňuje využitie cielenej liečby. Manažment mTNBC zahŕňa chemoterapiu, inhibítory imunitných kontrolných bodov, inhibítory poly (adenosin difosfát ribóza) polymerázy (PARP) a v prípade refraktérneho mTNBC konjugáty protilátky s liečivom. Optimálna voľba liečebného režimu sa opiera o niekoľko faktorov, ku ktorým patrí štádium ochorenia, diagnostika prediktívnych markerov (PD-L1, germinatívna mutácia v BRCA 1/2 génoch), výkonnostný stav pacienta a jeho komorbidity.

Kľúčové slová: triple negatívny karcinóm prsníka, neoadjuvantná liečba, PARP inhibítory, imunoterapia, konjugáty protilátky s liečivom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in the treatment of triple- negative breast cancer

Triple negative breast cancer (TNBC) is an aggressive tumor linked to poorer prognosis and fast spreading. Patients in the early stage of the disease may profit from neoadjuvant chemotherapeutic regimens including anthracyclines, taxanes, and alkylating agents. Adjuvant treatment with capecitabine is proposed in the case of unachieved pathological complete response (pCR) after neoadjuvant treatment and surgery. The likelihood of reaching pCR in patients with early stage, high- risk TNBC is raised by adding pembrolizumab to neoadjuvant chemotherapy, followed by adding pembrolizumab in adjuvant treatment as a single agent. Metastatic TNBC (mTNBC) is characterised by a high tumor mutational burden, presence of tumor infiltrating lymphocytes, and expression of the TROP 2 antigen, which ultimately enables the use of targeted treatment. Management of mTNBC includes chemotherapy, immune checkpoint inhibitors, inhibitors of poly adenosine diphosphate- ribose polymarase (iPARP) and antibody- drug conjugates in case of refractory mTNBC. The optimal choice for the therapeutic strategy is based on several factors, such as stage of the disease, theragnostic markers (PD-L1, germline mutation in BRCA 1/2 gens), patients performance status and comorbidities.

Keywords: triple negative breast cancer, neoadjuvant therapy, PARP inhibitors, immunotherapy, antibody- drug conjugates