Onkológia 6/2022

Pokroky v liečbe T-bunkových lymfómov

MUDr. Lucia Petríková, PhD., MUDr. Andrej Vranovský, PhD., doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Periférne T-bunkové lymfómy (PTCL) predstavujú heterogénnu skupinu hematologických malignít vo všeobecnosti s agresívnym správaním a vo väčšine prípadov s nepriaznivou prognózou. Zmeny v rozdelení PTCL priniesla nová revízia klasifikácie lymfoidných neoplázií podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022. Napriek pokrokom v protinádorovej liečbe lymfómov zaznamenaných v posledných rokoch terapia PTCL naďalej predstavuje výzvu. Štandardná protinádorová liečba neprináša požadované klinické výsledky a relapsy ochorenia sú časté. Vo väčšine prípadov je po podaní prvolíniovej terapie potrebná konsolidácia pomocou vysokodávkovanej chemoterapie a transplantácie kmeňových krvotvorných buniek. V súčasnosti je vyvíjané úsilie smerujúce k identifikácii kombinovaných režimov a cielených liekov, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu prežívania pacientov s PTCL. Brentuximab vedotín otvoril novú kapitolu v možnostiach liečby CD30 pozitívnych PTCL, na základe výsledkov prebiehajúcich klinických štúdií sa perspektívnymi zdajú aj inhibítory ALK kinázy a hypometylačné látky. CAR T-bunková liečba a bišpecifické protilátky sú novými typmi protinádorovej imunoterapie, ktoré by mohli priniesť nádej na dlhodobú remisiu pre pacientov s relabovaným alebo refraktérnym ochorením.

Kľúčové slová: periférny T-bunkový lymfóm, chemoterapia, transplantácia kmeňových krvotvorných buniek, brentuximab vedotín, cielená liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Advances in the treatment of T-cell lymphomas

Peripheral T-cell lymphomas (PTCL) are a heterogeneous group of hematological malignancies with aggressive behavior and often adverse prognosis. The World Health Organization (WHO) revision of the classification of lymphoid neoplasms was published in 2022 and changed the designation of certain entities. Despite progress in lymphoma treatment over the last few years, therapy of PTCL remains a challenge. Standard anticancer treatment does not achieve the desired clinical results, and relapses occur frequently. In most cases, following the administration of first-line therapy, consolidation with high-dose chemotherapy and stem cell transplantation is needed. Efforts are currently underway to identify combined regimens and targeted anticancer drugs that could help improve the survival in patients with PTCL. Brentuximab vedotin has opened a new era in the management of CD30-positive PTCL, according to the results of recent clinical trials, ALK kinase inhibitors and hypomethylating agents also appear promising in the treatment of PTCL. CAR T-cell therapy and bispecific antibodies are new types of antitumor immunotherapy that may bring hope for long-term remission in patients with relapsed or refractory disease.

Keywords: Peripheral T-cell lymphoma, chemotherapy, hematopoietic stem cell transplantation, brentuximab vedotin, targeted therapy