Onkológia 6/2021

Počty zrealizovaných skríningových vyšetrení žien v prevencii karcinómu krčka maternice v SR

doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, Ing. Andrea Kyselicová

Úvod: Zhubné nádory (ZN) krčka maternice sú pri vhodnej kombinácii prístupov primárnej a sekundárnej prevencie vysoko preventabilné ochorenie. Materiál a metódy: Predkladaná práca analyzuje na základe údajov z účtu poistenca všetkých zdravotných poisťovní v SR poskytnutých NCZI počty skríningových vyšetrení karcinómu krčka maternice v SR. Výsledky: Napriek zavedenému organizovanému skríningu krčka maternice v SR sa pred pandémiou COVID-19 zúčastnilo tohto vyšetrenia len 39 % definovanej vekovej populácie žien, počas pandemických reštrikčných opatrení v roku 2020 klesol tento podiel na 31 %. Záver: Vplyv nízkej účasti populácie žien na skríningovom vyšetrení ZN krčka maternice sa môže nepriaznivo odzrkadliť (predovšetkým) v trendoch mortality v nasledujúcom období.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, incidencia, mortalita, prevalencia, skríning

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cervical cancer screening realized in the Slovak Republic

Introduction: Cervical cancer is a highly preventable disease with a suitable combination of primary and secondary prevention approaches. Material and methodology: Based on the data from the account of the insured persons of all health insurance companies in the Slovak Republic, provided by NHIC, the presented work analyzes the number of screening examinations for cervical cancer in the Slovak Republic. Results: Despite established organized cervical screening in the Slovak Republic, only 39% of defined age population of women participated in this examination before the Covid-19 pandemic, during the pandemic restriction measures in 2020, this proportion dropped to 31%. Conclusion: The impact of the low participation of the female population in the cervical screening examination may be unfavorably reflected (especially) in the trends of mortality in the following period.

Keywords: cervical cancer, incidence, mortality, prevalence, screening