Onkológia 4/2020

PET nálezy pri zriedkavých typoch nádorov prostaty – neuroendokrinný tumor prostaty – kazuistika

MUDr. Andrej Vondrák, prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., MUDr. Jozef Kubinyi, PhD, FEBNM

Úvod: Zriedkavé typy karcinómu prostaty predstavujú diagnostickú výzvu. Patria medzi ne aj neuroendokrinné typy karcinómu prostaty (NEPC) exprimujúce somatostatínové receptory, ktoré sú vhodným cieľom pre diagnostiku pomocou somatostatínových analógov. Takýmto typom vyšetrenia je PET/CT s 68Ga- -DOTA peptidmi, ktoré v tejto netradičnej indikácii môže výrazne prispieť k zlepšeniu manažmentu pacienta s týmto zriedkavým typom nádoru prostaty. Prípad: U 70-ročného pacienta s diagnostikovaným karcinómom prostaty bola po predchádzajúcej diagnostickej biopsii realizovaná radikálna retropubická prostatektómia, s histologickým nálezom acinárneho adenokarcinómu prostaty Gleason skóre 7 (4+3), Grade Group 3. S odstupom času dochádza k progresii hodnôt PSA, kde na realizovanom MR bola nájdená recidíva, ktorá bola následne chirurgicky odstránená, histologicky s nálezom transformácie do neuroendokrinného nádoru prostaty. Bola doplnená externá rádioterapia pri pokračujúcej hormonálnej liečbe. Postupne počas vývoja ochorenia boli realizované opakované PET/CT vyšetrenia s 68Ga-PSMA, kde dochádza k znižovaniu až vymiznutiu expresie receptorov PSMA na bunkách karcinómu prostaty, dôsledkom dediferenciácie a transformácie do neuroendokrinného typu nádoru. S cieľom posúdiť rozsah ochorenia pri zmene histologického typu nádoru boli realizované vyšetrenia PET/CT s 68Ga-DOTA-TOC a 18FDG, s pozitívnym rozsiahlym nálezom na oboch. Záver: Neuroendokrinný typ nádoru prostaty sa môže vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytnúť ako primárny typ. Častejšie však dochádza k transformácii už známeho adenokarcinómu prostaty, prípadne jeho metastáz, na neuroendokrinný typ nádoru, prípadne k jeho dediferenciácii, postupne počas liečby. Takáto zmena v histologickom type nádoru sa dá diagnostikovať prostredníctvom histologizácie a štádium rozsahu ochorenia prostredníctvom cielených PET/CT vyšetrení s rádiofarmakami zameranými na expresiu somatostatínových receptorov, prípadne na glukózový metabolizmus dediferencovaného tkaniva. Na základe výsledkov týchto vyšetrení sa núka úvaha o prípadnej možnosti využitia somatostatínových analógov pri liečbe tohto typu nádoru prostaty, prípadne využitia rádionuklidovej liečby.

Kľúčové slová: PET/CT, 68Ga-PSMA, 68Ga-DOTA, NEPC, karcinóm prostaty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PET findings in rare prostate cancers – neuroendocrine prostate cancer – case report

Purpose: Rare types of prostate cancer pose a diagnostic challenge. These include neuroendocrine types of prostate cancer (NEPC) expressing somatostatin receptors, which are a suitable target for diagnostics using somatostatin analogs. This type of examination is PET/CT with 68Ga-DOTA peptides, which in this uncommon indication can significantly contribute to the improvement of the management of a patient with this rare type of prostate tumor. Case: In a 73-year-old patient diagnosed with prostate cancer, a radical retropubic prostatectomy was performed after a previous diagnostic biopsy, with a histological finding of acinar prostate adenocarcinoma Gleason score 7 (4 + 3), Grade Group 3. Over time, PSA values progressed. MRI found recurrence, which was subsequently surgically removed, histologically with the finding of transformation into a neuroendocrine prostate tumor. External radiotherapy was added for ongoing hormonal treatment. Gradually, during the development of the disease, repeated PET/ CT examinations with 68Ga-PSMA were performed, where the expression of PSMA receptors on prostate cancer cells decreases or disappears, due to dedifferentiation and transformation into a neuroendocrine type of tumor. In order to assess the extent of the disease when the histological type of the tumor changed, PET/CT examinations with 68Ga-DOTA-TOC and 18FDG were performed, with extensive positive findings on both. Conclusion: The neuroendocrine type of prostate tumor can, in very rare cases, occur as the primary type. More often, however, the already known prostate adenocarcinoma, or its metastases, is transformed into a neuroendocrine type of tumor, or it is dedifferentiated, gradually during treatment. Such a change in the histological type of the tumor can be diagnosed through biopsy and the stage of the disease by targeted PET/CT examinations with radiopharmaceuticals focused on the expression of somatostatin receptors, or on glucose metabolism of dedifferentiated tissue. Based on the results of these examinations, consideration is given to the eventual possibility of using somatostatin analogues in the treatment of this type of prostate cancer, or the use of radionuclide treatment.

Keywords: PET/CT, 68Ga-PSMA, 68Ga-DOTA, NEPC, prostate cancer