Onkológia 4/2013

Personalizovaná medicína a nádory z neznámeho primárneho ložiska

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

Personalizácia diagnostiky, terapie a jej monitoringu je v prípade nádorov neznámeho ložiska veľkou klinickou výzvou. Štandardné schémy využívané v diagnosticko-terapeutickom procese a monitoringu priebehu terapie založené na imunohistochémii nedosahujú potrebnú senzitivitu a špecificitu. Navyše priebeh terapie je závislý od monitoringu jej úspešnosti s využitím opakovaných biopsií, čo je v praxi ťažko realizovateľné. Naopak, molekulárne testy vykazujú vysoké hodnoty senzitivity a špecificity. Zároveň sú využiteľné nielen v rámci určenia lokalizácie primárneho nádoru, ktorá je rozhodujúca na určenie optimálnej miestne-špecifickej terapie, respektíve cielenej terapie. Umožňujú aj priamu detekciu „driver“ mutácií v nádorovom tkanive, pričom sa špecifikujú vhodné terapeutické ciele na cielenú terapiu. Najaktuálnejším výskumom v oblasti neinvazívnej analýzy cirkulujúcich nukleových kyselín bola preukázaná možnosť použitia najmodernejších molekulárno-genetických metód reprezentovaných multiparalelným sekvenovaním, aj pri analýze neinvazívnych „tekutých“ biopsií. Výskum významne prispieva k optimalizácii terapie, ktorá je s ohľadom na nádorovú heterogenitu a evolúciu nádorových buniek nevyhnutnosťou.

Kľúčové slová: nádory z neznámeho primárneho ložiska, personalizovaná terapia, molekulárna diagnostika, neinvazívna diagnostika, multiparalelné resekvenovanie, tekutá biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Personalised medicine and cancer of unknown primary

Personalization of diagnosis, therapy and therapy monitoring is still big clinical challenge in cancer of unknown primary. Standard schemes for tumor diferential diagnosis and therapy monitoring based on immunohistochemistry are not sensitive and specific enough. Moreover ongoing therapy monitoring is based on analysis of repeated invasive biopsies of tumors, which are usually unatteinable. On the other hand in recent studies high specificity and sensitivity levels were reached using the molecular diagnostic methods. These were accurate not only in localization of primary tumor site, which is necessary for selection of optimal site-specific therapy, but also were able to determine „driver“ mutations in tumors and so directly specified candidates for targeted therapeutical approach. Most recent research in the field of noninvasive analysis of circulating nucleic acids revealed the possibility of utilization of state-of-art molecular methods, represented by multiparallel sequencing, in analysis of „liquid“ biopsies, which are crucial for optimization of therapy, because of phenomena of tumour heterogeneity and evolution.

Keywords: cancers of unknown primary, personalised therapy, molecural diagnosis, noninvasive diagnosis, multiparallel resequencing, liquid biopsies.