Onkológia 4/2020

Personalizácia liečby metastatického kolorektálneho karcinómu v 1. línii

MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Tomáš Šálek

Kolorektálny karcinóm je celosvetovo treťou najčastejšie diagnostikovanou malignitou a druhou najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenie. Napriek prebiehajúcim skríningovým programom v posledných rokoch 25 % pacientov je stále diagnostikovaných v metastatickom štádiu ochorenia. Chemoterapia na báze fluorovaných pyrimidínov bola historickým základným kameňom liečby rakoviny hrubého čreva a konečníka, ale po príchode nových liekov (irinotekanu a oxaliplatiny) v kombinácii s fluorovanými pyrimidínmi významne prispeli k zlepšeniu celkového prežívania. V poslednom desaťročí vývoj biologicky aktívnych liekov ako inhibítory vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF) a inhibítory receptorov epidermálneho rastového faktora (EGFR) ďalej zlepšili celkové prežívanie pacientov s metastatickým ochorením. Klinické štúdie však preukázali, že nie všetci pacienti na túto liečbu reagujú rovnako, a preto je potrebné brať do úvahy individuálne charakteristiky pacienta a nádorového ochorenia. Donedávna preferovaná liečebná stratégia podľa rovnakého prístupu k všetkým pacientom sa v poslednom období mení na personalizovaný prístup ku každému pacientovi osobitne. V tomto prehľadovom článku ponúkame komplexný prehľad klinických charakteristík a nádorových markerov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia o liečbe pri metastatickom kolorektálnom karcinóme a sú základom personalizovanej medicíny.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, personalizovaná liečba

Personalization of treatment of colorectal cancer in 1st line

Colorectal cancer is the third most common malignancy diagnosed worldwide and the second most common cause of cancer related deaths. Despite ongoing screening programs in recent years, about 25% of patients diagnosed as metastatic disease. Fluoropyrimidinebased chemotherapy has been a cornerstone in the treatment of colorectal cancer, but after occuring of new drugs (irinothecan and oxaliplatin), in combination with fluoropyrimidines, they have significantly contributed to improving overall survival. In the last decade, the development of biologically active drugs as inhibitors of vascular endothelial growth factor (VEGF) and epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors has further improved the overall survival of patients with metastatic disease. However, clinical studies have shown that not all patients respond to this treatment equally and therefore the individual characteristics of the patient and the cancer biomarkers need to be take into account. Until recently, the preferred treatment “ one strategy fits all” has changed to a personalized approach to each patient separately. In this review article, we offer a comprehensive overview of the clinical characteristics and tumor markers that influence treatment decisions in metastatic colorectal cancer and are the foundation of personalized medicine.

Keywords: colorectal cancer, personalized treatment