Onkológia 4/2009

Pegylovaný lipozomálny doxorubicín v liečbe rekurentného karcinómu ovária

doc. MUDr. Lýdia Heľpianska, CSc.

Všeobecne štandardnou 1-líniovou liečbou pokročilého karcinómu ovária je kombinácia paklitaxel a karboplatina. Liečba rekurentného karcinómu ovária je závažný problém a závisí od viacerých faktorov. Pegylovaný lipozomálny doxorubicín (PLD) v monoterapii alebo v kombinácii má miesto v liečbe rekurentného karcinómu ovária. U potenciálne platina-senzitívneho relapsu je vhodnou liečbou kombinácia pegylovaný lipozomálny doxorubicín a platina alebo monoterapia pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom. Pegylovaný lipozomálny doxorubicín je odporučený ako 2-líniová liečba u žien s platina-rezistentným, platina-refraktérnym karcinómom ovária a alergických na platinu.

Kľúčové slová: rekurentný karcinóm ovária, pegylovaný lipozomálny doxorubicín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pegylated liposomal doxorubicin in the treatment of recurent ovarian cancer

The combination of pactlitaxel and carboplatin is generally standard 1-line treatment of advanced ovarian cancer. Treatment of recurrent ovarian cancer is a serious problem and depends on several factors. Pegylated liposomal doxorubicin (PLD) single agent or in combination has its place in treatment of recurrent ovarian cancer. In platinum intermediately sensitive relaps the appropriate treatment is combination pegylated liposomal doxorubicin and platinum or monotherapy of pegylated liposomal doxorubicin. Pegylated liposomal doxorubicin also recommended as a second-line treatment option for women with platinum-resistant, platinum-refractory ovarian cancer and allergic to platinum based compounds.

Keywords: recurrent ovarian cancer, pegylated liposomal doxorubicin