Onkológia 6/2017

Panobinostat v liečbe mnohopočetného myelómu

MUDr. Miriam Ladická

Väčšina pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) má aj v ére nových liekov nevyliečiteľné ochorenie. Deacetylázorové inhibítory (DACi) rozširujú možnosti liečby MM. Ich účinky proti myelómovým bunkám spočívajú v ovplyvnení epigenetickej cesty a proteínového metabolizmu. Panobinostat bol schválený v kombinácii s bortezomibom a dexametazónom na liečbu pacientov s relabovaným alebo refraktérnym MM. Výsledky klinickej skúšky fázy III ukázali zlepšenie prežívania bez progresie a celkového počtu odpovedí. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky tejto kombinácie patrí trombocytopénia, hnačky, slabosť a periférna neuropatia. Výskum, ako zachovať efekt panobinostatu za zníženia nežiaducich účinkov, pokračuje.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, deacetylázové inhibítory, panobinostat

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Panobinostat in treatment of multiple myeloma

Most patients with multiple myeloma (MM) have even in the era new drugs an incurable disease. Deacetylase inhibitors (DACi) extend the possibilities in MM treatment. Effects in MM is through targeting of epigenetic and protein metabolism pathways. Panobinostat, pan DCAi, in combination with bortezomib and dexamethasone was approved for treatment in patients with relapsed or refractory MM. Results of clinical study a phase 3 showed improved progression free survival and overall response rate. Adverse events this combination included thrombocytopenia, diarrhoea, fatigue and peripheral neuropathy. Research how to maintain effect while improving tolerability is ongoing.

Keywords: multiple myeloma, deacetylase inhibitors, panobinostat