Onkológia 2/2010

Pacientske registre – potreba reálnych dát v hodnotení účinnosti, bezpečnosti a nákladovej efektivity onkologických liekov

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, RNDr. Mária Pšenková, Ing. Branislav Balvan

Zdravotný systém a jeho jednotlivé subjekty sa čoraz častejšie stretávajú s potrebou dostupnosti dát z reálnej klinickej praxe. Nevyhnutnými sa stávajú najmä pri vstupe nových terapeutických, resp. diagnostických modalít do klinickej praxe, keď existuje značná neistota ohľadom naplnenia očakávaní vyplývajúcich z výsledkov klinických štúdií. Z tohto dôvodu stále viac rezonuje potreba existencie dát z reálnej klinickej praxe, ktoré by pomohli posúdiť klinický prínos a bezpečnosť lieku v bežných podmienkach, a tým pomohli posúdiť tiež jeho nákladovú účinnosť a dopad na finančné zdroje zdravotného systému.

Kľúčové slová: reálne dáta, klinická prax, pacientske registre.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Patient registries – a need for real data in the context of efficacy, safety and cost effectiveness

The health system and its parts are more often confronted with the need for real clinical and economical data. This data are unavoidable in the reimbursment process for new therapeutical or diagnostic procedures, where there is a some space for uncertainty. The need for real clinical and cost data is also explicitly formulated by the payers.

Keywords: real data, clinical practice, patients registries.