Onkológia 2/2017

Pacient a jeho potenciál v hodnotení prínosu onkologickej liečby v kontexte kvality života u pacientok s karcinómom prsníka

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., PhDr. Iveta Matišáková, PHD., Mgr. Renáta Kormancová, MUDr. Branislav Bystrický, RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť potenciál pacientov na hodnotení prínosu onkologickej liečby a ilustrovať to na príklade kvality života u pacientok s karcinómom prsníka. Materiál a metódy: Základnou metódou použitou na analýzu kvality života bol kombinovaný dotazník pozostávajúci z piatich častí: A. Demografia (9 položiek), B. Klinická časť (B1 − lekárska časť, B2 − pacientska časť − celkovo 17 položiek), C. Kvalita života (prevažne s hodnotením na numerickej škále, 13 položiek), D. Socioekonomická časť (9 položiek). E. EQ-5D L. Súbor tvorilo 112 pacientok z celkového počtu 150 oslovených pacientok. Výsledky: Súčasná QoL bola identifikovaná na úrovni 6,11 pri hodnotení na numerickej škále od 0 do 10, pričom v čase zistenia ochorenia to bolo 4,42. Pri hodnotení QoL v čase bez ochorenia QoL bola 8,22 a v čase plného zdravia bola 8,73. Pri súbežnom metodicky identickom hodnotení schopnosti pracovať (WA) bola súčasná WA identifikovaná na úrovni 5,40, čase zistenia ochorenia – 4,44, v čase bez ochorenia – 8,41 a v čase plného zdravia − 9,00. Vplyv liečby na kvalitu života bol hodnotený na úrovni 5,38 a vplyv ochorenia na kvalitu života rodiny, resp. blízkych príbuzných a známych bol identifikovaný na úrovni 6,10. Práceneschopnosť u žien v produktívnom veku predstavovala v poslednom roku 77,35 dňa oproti 16,45 dňa práceneschopnosti pre iné ochorenia. Priemerný mesačný príjem v súbore bol 379,58 eura a ochota platiť „mesačnú splátku“ za úplné doživotné vyliečenie predstavovala 132 eur. Záver: Karcinóm prsníka mal signifikantný vplyv na kvalitu života u pacientok s týmto ochorením. Liečba mala signifikantný vplyv na zvýšenie kvality života.

Kľúčové slová: hodnotenie prínosu liečby pacientom, kvalita života, karcinóm prsníka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Patient´s potential in evaluation of oncologic treatment benefit in the context of quality of life in patients with breast cancer

Purpose: The purpose of this paper was to find out the patients potential in the evalution of oncologic treatment benefit and show it on example of relation of QoL in patients with breast cancer. Materials and methods: The primary method used for the analysis of QoL was the combined questionnaire consisting of 5 parts: A. Demography (9 items), B. Clinical part (B1+B2, 17 items), C. Quality fo life with dominant numeric scale (13 items), D. Socio-economic part (9 items), E. EQ-5D. There were 112 patients in the examined group from the 150 asked to fill the questionnaire. Results: Present level of QoL was identified as 6,11 on the scale from 0 to 10, while in the time of the BC diagnosis it was 4,42. QoL was 8.22 in the time without BC and 8,73 in the total optimal state of health. Comparative to the QoL was examined the ability to work (AW) and so on the scale from 0 to 10. Present level of AW was identified as 5,40, while in the time of the BC diagnosis it was 4,44. AW was 8.41 in the time without BC and 9,00 in the total optimal state of health. The impact of treatment on QoL was 5,38 and the disease had impact 6,10 on family QoL. Disability was 77,35 days vs 16,45 opposite to disabilities days from other reasons. The average income was 379,58 € and the willingness to pay for 1 month of full health was in average 132 € per months. Conclusions: Cancer of breast had a significant impact on patients´s QoL . The treatment of BC had a significant impact on increasing QoL of patients.

Keywords: patient´s evaluation of treatment benefit, quality of life, breast cancer