Onkológia 6/2008

OVPLYVNENIE PRÍZNAKOV AKÚTNEJ RADIAČNEJ ENTERITÍDY PODÁVANÍM OLIGOMÉRNEJ ENTERÁLNEJ VÝŽIVY

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Akútna radiačná enteritída je častý nežiaduci účinok počas rádioterapie nádorov v oblasti brucha a panvy. Najčastejšími príznakmi sú hnačka, vodnatá konzistencia stolice, bolesti brucha, nauzea a zvracanie. Poznáme len málo intervencií, ktoré môžu zmierniť tieto ťažkosti. Enterálna oligomérna výživa je indikovaná pri ochoreniach čreva s podobným funkčným zlyhávaním ako pri radiačnej enteritíde. Cieľom práce bolo sledovanie výskytu ťažkostí spojených s radiačnou enteritídou počas rádioterapie nádorov v oblasti brucha a panvy, pričom okrem diéty a farmakologickej liečby bola podávaná perorálna oligomérna výživa (Peptisorb Powder Nutricia) v dávke 1000 – 2000 ml/deň minimálne 4 dni. Plánovaná doba podávania bola aspoň 14 dní. Príznaky radiačnej enteritídy boli hodnotené na začiatku a na konci podávania. Bol zistený pokles vo výskyte všetkých sledovaných príznakov akútnej radiačnej enteritídy, pričom rozdiel bol pre hnačku, vodnatú konzistenciu stolice a kŕčovité bolesti brucha štatisticky významný. Nutričná podpora sledovaným oligomérnym prípravkom môže, spolu s dietetickými a farmakologickými opatreniami, zmierniť klinické prejavy akútnej radiačnej enteritídy a udržať stav výživy pacientov.

Kľúčové slová: akútna radiačná enteritída, enterálna oligomérna výživa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EFFECT OF OLIGOMERIC ENTERAL NUTRITION ON SYMPTOMS OF ACUTE RADIATION ENTERITIS

Radiotherapy of abdominal and pelvic tumours is frequently associated with acute radiation enteritis. Predominant symptoms include diarrhea, watery stools, abdominal pain, nausea and vomiting. There are very few effective interventions available for this condition. Enteral oligomeric nutrition has been used in bowel diseases with functional failure similar to radiation enteritis. The aim of presented work was to observe occurrence of symptoms of radiation enteritis in patients undergoing abdominal or pelvic radiotherapy. Apart from diet and pharmacological therapy, oral oligomeric enteral nutrition (Peptisorb Powder® Nutricia) at the dose of 1000 – 2000 ml per day was administered for minimum of 4 days. Planned period of administration was 14 days and longer. Symptoms of radiation enteritis were evaluated at the beginning and in the end of administration. Prevalence of all evaluated symptoms of radiation enteritis was decreased and difference was statistically significant for diarrhea, watery stools, abdominal pain, nausea and vomiting. The use of evaluated oligomeric nutritional support might, in conjunction with pharmacotherapy and diet, alleviate symptoms of acute radiation enteritis and maintain nutritional status of patients.

Keywords: acute radiation enteritis, enteral oligomeric nutrition