Onkológia 6/2013

Originálne a generické lieky a ich vplyv na onkologickú prax

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Neprekvapuje, že najväčšia pozornosť a výdavky v onkológii sú v súčasnosti zacielené na najnovšie liečivá a farmakoterapeutické postupy, ale nie je možné obísť otvorené otázky a problémy so staršími základnými onkologickými liekmi, ktoré sú mimo patentu, takzvané generiká. Použitie generických liekov v posledných rokoch dramaticky rastie, a to predovšetkým ako snaha zvyšovať úspory nákladov pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. Cieľom tohto krátkeho prehľadu je opis toho, čo sú generické lieky a ako sa na regulačnej a legislatívnej úrovni líšia od originálov. Taktiež je opísaná súčasná situácia generických vs originálnych liečiv v oblasti výroby, predaja a distribúcie, ako aj otvorené otázky a problémy ich klinického použitia, čo môže byť v onkológii obzvlášť citlivé.

Kľúčové slová: generické lieky, originálne lieky, generická substitúcia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Originator and generics drugs and oncologic practice

While most of the attention and spending in the oncology community has been focused on the remarkable scientific inventions of the newer targeted drugs, the open questions or problems with the older essential cancer drugs that are off patent, mostly generics and injectables, are less under interest. Use of generic medicines has been increasing in recent years, primarily as a cost saving measure in healthcare provision. Objective of this short review is to provide a description of what generic medicines are and how they differ, at a regulatory and legislative level, from originator medicines. There is also described the current situation on generics vs originator medicines in manufacturing, sales, distribution as well as open questions and problems in clinical practices, what could be particularly vulnerable in oncology.

Keywords: generics, originator medicines, generic substitution.