Onkológia 4/2009

Orgán zachovávajúci protokol pri liečbe karcinómu hypofaryngu a laryngu

MUDr. Michal Rosoľanka, doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.

Radikálna chirurgická liečba s pooperačnou rádioterapiou je stále najefektívnejšia liečebná metóda pri pokročilom, resekovateľnom karcinóme hlavy a krku. V prípade karcinómu hrtana prerastajúceho do hypofaryngu a karcinómu hypofaryngu rastúceho do hrtana rozsahu T3 a T4 môže byť účinná chirurgická liečba len vtedy, ak sa spolu s nádorom odstráni aj hrtan. Pri hodnotení dlhodobých výsledkov prežívania sa zistilo, že nie je významný rozdiel v prežívaní pacientov po chirurgickej liečbe oproti prežívaniu pacientov po nechirugickej liečbe. Rozvojom chemoterapie a zlepšením rádioterapeutických metód nechirurgická liečba získava čoraz viac na význame. Posledné desaťročie sa zaviedol do praxe liečebný protokol, pri ktorom za zachováva hrtan ako orgán fonácie, respirácie a uzáveru dýchacích ciest, čo zlepšuje kvalitu života pacienta. V práci posudzujeme indikácie na zaradenie pacientov do tohto protokolu. Predstavujeme súbor 9 pacientov liečených v spolupráci na ORL klinike LF UK, FN a SZU a v OÚsA v Bratislave, zatiaľ bez hodnotenia dlhodobých výsledkov.

Kľúčové slová: orgán zachovávajúci protokol liečby, karcinóm hrtana a hypofaryngu rozsahu T3–4, indukčná chemoterapia CDDP a 5FU

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Organ preservation protocol of treatment hyppolaryngeal and laryngeal cancer

Radical surgery followed by postoperative radiotherapy is still the most effective treatment option for advanced resectable head and neck cancer. In the case of advanced T3-4 laryngeal cancer involving hypopharynx and T3–4 hypopharyngeal cancer growing on larynx is surgery effective only by the way of laryngectomy. Long- term survival studies found out, that there is no significant difference between surgical and non-surgical treatment. Development of chemotherapy and improvement of radiotherapeutical methods enhanced the consequence of non-.surgical treatment. Last decade an organ preservation protocol for laryngeal/hypopharyngeal carcinomas was installed in the field of E.N.T. oncology. Preserved larynx as organ of respiration, fonation and airway closure improves patient´s quality of life. Indications for including patient into this protocol are discussed in this paper. Group of 9 patients treated in Otorhinolaryngologic department University Hospital in cooperation with Oncologic department in Bratislava is introduced without evaluation of long term results yet.

Keywords: organ preservation protocol of treatment, T3-4 laryngeal and hypopharyngeal cancer, inductive chemotherapy CDDP and 5FU