Onkológia 4/2007

Optimálne načasovanie chemoterapie a rádioterapie v štádiu III nemalobunkového karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., h. doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc.

kombinovaná chemo-rádioterapia sa stala štandardom liečby lokálne pokročilého chirurgicky neresekovateľného nemalobunkového karcinómu pľúc v štádiu III ešte v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Optimálne načasovanie chemoterapie vo vzťahu k rádioterapii bolo však nejasné. Na základe výsledkov viacerých štúdií fázy II, III a metaanalýz sa postupne etablovala simultánna chemo-rádioterapia ako nový štandard pre pacientov vo výkonnostnom stave eCOg/WhO 0-1. Údaje z aktuálne publikovaných štúdií fázy III ukazujú, že kombinácie indukčnej alebo konsolidačnej chemoterapie so simultánnou chemo-rádioterapiou nepriniesli zlepšenie výsledkov.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, štádium III, chemo-rádioterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimal timing of chemotherapy and radiotherapy for stage III non-small cell lung cancer

Combined chemo-radiotherapy became a standard treatment for locally advanced nonresectable stage III non-small cell lung cancer in the 1990. however, the optimal timing of chemotherapy in relation to radiotherapy is still unclear. Concurrent chemo-radiotherapy emerged as a new standard therapy for patients in very good performance status eCOg/WhO 0-1 based on results of several phase 2 - 3 trials and metaanalysis. Data from recently published phase III trials showed that combinations of induction or consolidation chemotherapy with concurrent chemo-radiotherapy did not improve treatment results.

Keywords: non-small cell lung cancer, stage III, chemo-radiotherapy.