Onkológia 1/2017

Opioidné analgetiká v liečbe nádorovej bolesti

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Liečba nádorovej bolesti je nevyhnutná súčasť liečby nádorového ochorenia. Existuje všeobecne akceptovaný konsenzus, že liečba opioidmi je prostriedkom voľby pre stredne silnú a silnú nádorovú bolesť. Liečebné guideliny boli vyvinuté na základe známej farmakológie opioidov, existujúcich vedomostí a rozsiahlych klinických skúseností (1). V článku sú uvedené bariéry úspešnej liečby pacienta s nádorovým ochorením, výber najvhodnejšieho opioidu na podklade jeho charakteristík, výhod a limitov. Takisto aj základné princípy titrácie dávky, ako aj dlhodobej liečby so zohľadnením vedľajších účinkov a obmedzení dlhodobej liečby opioidnými analgetikami.

Kľúčové slová: opioidné analgetiká, bariéry liečby, výber najvhodnejšieho opioidu, vedľajšie účinky a riziká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opioid analgesics in cancer pain treatment

Treatment of cancer pain is an essential part of oncological treatment. There is a generally accepted consensus that opioid treatment is the treatment of choice for moderate and severe cancer pain. Treatment guidelines were developed based on the understanding of opioid pharmacology, already existing knowledge and clinical experience. Presented are the barriers to a successful treatment of a cancer patient, the most appropriate choice of opioid based on its characteristics, advantages and limits, as well as the basic principles of dosing titration and long-term treatment, taking into account the side effects and restrictions in the long-term treatment with opioid analgesics.

Keywords: opioid analgesics, barriers of treatment, selection of the most appropriate opioid, side effects and risks