Onkológia 3/2022

Onkologické ochorenia a COVID-19

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Zuzana Mináriková, PhD., MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Štefan Pörsök, PhD.

COVID-19 (coronavirus disease 2019), infekcia dýchacích ciest spôsobená koronavírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu s názvom SARS-CoV-2, sa pôvodne objavila v Číne koncom roka 2019. S vývojom údajov o tomto ochorení sa čoraz viac ukazuje, že pacienti s onkologickým ochorením sú obzvlášť zraniteľnou skupinou. Účinky rôznych skresľujúcich faktorov, vrátane populácie starších pacientov s častými sprievodnými ochoreniami, vrátane oslabeného imunitného systému a/alebo hyperkoagulačného stavu, sa však dajú ťažko odlíšiť od príznakov jednotlivých onkologických ochorení. Okrem toho, rádiografická dilema rozlíšenia medzi pneumonitídou vyvolanou inhibítorom imunitného kontrolného bodu a pneumóniou spôsobenou infekciou SARS-CoV-2 a protichodnými údajmi o účinkoch určitých terapií, ako sú steroidy, na výsledky pacientov, vyvolala v klinikoch značné obavy z toho, ako čo najlepšie pomôcť pacientom s akútnymi alebo zhoršujúcimi sa príznakmi. Predpokladané zvýšenie úmrtnosti na onkologické ochorenia vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu nevysvetľuje len zníženie aktivít v oblasti výskumu rakoviny v dôsledku toho, že niektoré centrá onkologického výskumu dočasne zatvorili svoje výskumné laboratóriá a presmerovali svoje aktivity do reálneho manažmentu pacientov. Zredukovali sa i možnosti cestovať za liečbou do špecializovaných onkologických centier, ktorých aktivita je nevyhnutná tak na poskytovanie, ako aj na dosiahnutie vyššej kvality starostlivosti o pacientov. Výskyt a nárast onkologických ochorení bol vždy oblasťou aktívneho výskumu a COVID-19 má tiež dlhodobý vplyv na diagnostiku, liečbu a výskum rakoviny, ktorý vplýva nepriaznivo na skríning, diagnostiku, liečbu a prognózu onkologických ochorení. Počas prenosu a šírenia infekcie sa môžu vyskytovať aj vírusové mutácie, čo vedie ku konštatovaniu, že SARS-CoV-2 zostane dlhšie obdobie hrozbou pre onkologickú komunitu. Mnoho odborných spoločností vrátane ESMO a ASCO kontinuálne poskytuje klinické odporúčania pre liečbu pacientov s rakovinou v tomto náročnom období.

Kľúčové slová: COVID19, rakovina, CRP, biele krvinky, koagulácia, horúčka, odporúčania

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Oncologic diseases and COVID-19

COVID-19, (coronavirus disease 2019), a respiratory tract infection caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus named SARSCoV- 2, initially emerged in China in late 2019. As data on these risks have evolved, evidence has increasingly shown that patients with cancer are indeed a particularly vulnerable group. However, the effects of various confounding factors, including an older than average patient population who often have underlying comorbidities including a suppressed immune system and/or a hypercoagulable state, have been difficult to separate from the effects of having cancer. Furthermore, the radiographic dilemma of distinguishing between immune-checkpoint inhibitor-induced pneumonia from that caused by SARS-CoV-2 infection and conflicting data on the effects of certain therapies, such as steroids, on patient outcomes has left clinicians with considerable angst on how best to help patients presenting with acute or worsening symptoms. Predicted increase in cancer mortality does not take into account delays in discovery and progress as a result of cancer centres temporarily closing research laboratories and diverting resources to patient care and the fact that being willing to travel to a medical centre to receive treatment is imperative to both the delivery and improvement of patient care. The occurrence and development of cancer has always been an area of active research, and COVID-19 also has a long-lasting impact on the diagnosis, treatment, and research of cancer. Viral mutations might also occur during transmission and spread, leading to forecasts that SARS-CoV-2 will forever remain a looming threat to the oncology community. Many societies, including ESMO and ASCO, are providing clinical recommendations for the management of patients with cancer during this challenging time.

Keywords: COVID19, cancer, CRP, white blood cells, coagulation, fever, recomendation