Onkológia 6/2015

Onkologická rehabilitácia

MUDr. Eva Siracká, DrSc., Mgr. Lucia Budáčová

nkologická rehabilitácia je multidisciplinárny proces, ktorého cieľom je zachovať alebo zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov. Táto špecifická disciplína by mala byť súčasťou programu kontroly rakoviny a mala by mať v budúcnosti rovnaké postavenie ako chirurgia, rádioterapia a chemoterapia. Okrem početných techník a metód používaných na odstránenie alebo zmiernenie fyzických a psychických následkov choroby a jej liečby treba venovať viac pozornosti psychosociálnym potrebám pacientov, ktoré zatiaľ zdravotný systém a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uspokojivo neriešia. Analýza v prežívaní pacientov v Európe z pohľadu rehabilitácie ukázala, že tomuto problému by sa mal viac venovať výskum.

Kľúčové slová: onkologická rehabilitácia, komplexná starostlivosť o pacienta, kvalita života onkologického pacienta, výskum prežívania onkologických pacientov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer rehabilitation

Cancer rehabilitation is a multidisciplinary approach aimed at preserving and improving quality of cancer patients´ life. This specific discipline should be considered as an integral part of the cancer control programme and in future it should have a status equal to that of surgery, radiotherapy and chemotherapy. Beside multiple forms of techniques and methods utilized for removing physical and psychological consequences of the disease and its treatment, more attention should be given to psychosocial needs of the patients which are not yet met by health system and other health providers. Analysis of the present situation in survivorship in Europe has shown that more research should be dedicated to this issue.

Keywords: cancer rehabilitation, comprehensive cancer care, quality of the cancer patient life, research in cancer patients´survivorship.