Onkológia S1 - Odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou v Slovenskej republike/2021

Odporúčania pre manažment pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou v Slovenskej republike

Kolektív autorov

Situácia v?lie?be chronickej myelocytovej leukémie (CML) sa za posledných pä? rokov výrazne zmenila a?vyžaduje si pravidelnú aktualizáciu manažmentu pacientov a?lie?ebných odporú?aní. Vä?šina pacientov s?chronickou fázou (CF) má teraz normálnu d?žku života. Stav rizika pacienta pri diagnostikovaní by sa mal hodnoti? pomocou nového skóre EUTOS pre dlhodobé prežitie (ELTS). Lie?bou prvej línie je inhibítor tyrozínkinázy (TKI). Pri výbere TKI by sme mali okrem ELTS zoh?adni? jeho kontraindikácie a?ved?ajšie ú?inky. Monitorovanie odpovede sa odporú?a vykonáva? kvantitatívnou polymerázovou re?azovou reakciou. Pri intolerancii alebo pri nedosiahnutí molekulových medzníkov sa odporú?a zmena lie?by. Cie?om lie?by je dosiahnutie stabilnej hlbokej molekulovej odpovede (DMR). U?pacientov s?trvalou DMR môžeme zváži? prerušenie lie?by s?dosiahnutím tzv. „treatment-free“ remisie (TFR). Na základe výsledkov mnohých klinických štúdií a?medzinárodného dohovoru panelu expertov Europen LeukemiaNet (ELN) a?Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v??lánku prinášame preh?ad diagnostiky a?definícií odpovedí na lie?bu, lie?ebné odporú?ania nielen u?novodiagnostikovaných pacientov, ale aj u?pacientov rezistentných alebo s?intoleranciou na prvú líniu lie?by. Špecifické odporú?ania sú vypracované pre pacientov v?pokro?ilej fáze ochorenia, pre tehotné pacientky a?pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek, ktorá je aj na?alej v?niektorých situáciách terapeutickou možnos?ou. Prinášame aj preh?ad nežiaducich ú?inkov a?interakcií jednotlivých TKI.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, lie?ebné odporú?ania, inhibítory tyrozínkinázy, toxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recommendations for the management of patients with chronic myelocytic leukemia in the Slovak Republic

The situation in the treatment of chronic myelocytic leukemia (CML) has changed significantly over the last five years and requires regular updating of patient management and treatment recommendations. The majority of patients in chronic phase (CF) now have a?normal life expectancy. The patient's ?diagnostic risk status should be assessed using the new EUTOS Long Term Survival Score (ELTS). The first-line treatment is a?tyrosine kinase inhibitor (TKI). In addition to ELTS, we should take into account its contraindications and side effects when choosing TKI. It is recommended that the response should be monitored by a?quantitative polymerase chain reaction. In case of intolerance of TKI or failure to reach molecular milestones, a?change in treatment is recommended. The goal of treatment is to achieve a?stable deep molecular response (DMR). In patients with persistent DMR, the treatment discontinuation should be considered to achieve „treatment-free" remission (TFR). Based on the results of many clinical studies and the international convention of the panel of experts Europen LeukemiaNet (ELN) and the World Health Organization (WHO), the article provides an overview of diagnosis and definitions of response to treatment, treatment recommendations not only in newly diagnosed patients but also in patients resistant or intolerant to first line of treatment. Specific recommendations are being developed for patients in the advanced stages of the disease, during pregnancy and for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, which remains a?therapeutic option in some situations. We also provide an overview of side effects and interactions of individual TKIs.

Keywords: chronic myeloid leukemia, treatment recommendations, tyrosine kinase inhibitors, toxicity