Onkológia 4/2017

Novinky v mamodiagnostike

Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h. prof., UCM Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava

Karcinóm prsníka je stále najčastejšie malígne ochorenie populácie žien na Slovensku aj v Európe, celosvetovo. Etiológia nie je známa, hlavným faktorom v boji s týmto ochorením je včasná, rýchla a korektná diagnostika. V Európe a vo svete prostredníctvom skríningových projektov, na Slovensku v rámci prevencií. Prehľadový článok má za úlohu poodkryť novinky v klasických diagnostických metódach, podať prehľad o nových metodikách a upozorniť aj na metódy, ktoré v diagnostike nemajú významné miesta, napriek tomu sa používajú. Zlatým štandardom a prvou metódou včasnej diagnostiky je digitálna mamografia, na doriešenie sú doplnkové metódy ako sonografia, biopsie a magnetická rezonancia. Ostatné metódy výrazne zvyšujú senzitivitu, ale musia byť adekvátne indikované.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, digitálna mamografia, kontrastná mamografia, tomosyntéza, CT mamografia, sonografia, elastografia, magnetická rezonancia, metódy nukleárnej medicíny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in diagnosis of breast disease

Breast cancer is still the most common malignant disease in the population of women in Slovakia and in Europe, worldwide. Etiology is unknown, early, rapid and correct diagnosis is a major factor in the fight against this disease. In Europe and the world through screening projects, in Slovakia as part of prevention. The review article aims to uncover novelties in classic diagnostic methods, to review new methodologies, and to draw attention to methods that do not have significant features in diagnostics, nevertheless they are used. Digital mammography is the gold standard and the first method of early diagnosis, supplementary methods such as sonography, biopsy, and magnetic resonance. Other methods significantly increase sensitivity but must be adequately indicated.

Keywords: breas cancer, digital mammography, contrast mammography, tomosynthesis, CT mammography, sonography, elastography, magnetic resonance, nuclear methods