Onkológia 4/2012

Nové trendy v psychosociálnej onkológii

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Počet prežívajúcich onkologických pacientov bude v najbližších rokoch stúpať. Je preto neodkladnou úlohou venovať im viac pozornosti a podpory v legislatíve, psychosociálnej starostlivosti, rehabilitácii a paliatívnej starostlivosti. Psychosociálna starostlivosť musí byť súčasťou národných onkologických plánov ako kľúčový aspekt starostlivosti o pacienta.

Kľúčové slová: kontinuálna onkologická starostlivosť, rehabilitácia, paliatívna starostlivosť, integratívna onkológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in psychosocial oncology

The number of cancer survivors will increase in the coming years. Urgent task is, therefore, to raise awareness on important steps for their better support in legislation, psychosocial care, rehabilitation and palliative care. Psychosocial care needs to be embedded in national cancer control plans as a key aspect of cancer patient care.

Keywords: continuing cancer care, rehabilitation, palliative care, integrative oncology.