Onkológia 4/2016

Nové trendy v brachyterapii prostaty

MUDr. Pavol Lukačko, Mgr. Jozef Grežďo, PhD., MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Brachyterapia (BT) prostaty umožňuje dodať ablatívnu dávku žiarenia na nádor s výhodou prudkého poklesu dávky, a tým ochrany okolitých štruktúr. Moderná externá rádioterapia (EXRT) využívajúca inverzné plánovanie, moduláciu intenzity a navádzanie obrazom umožňuje dodať do prostaty taktiež vysokú dávku žiarenia, ale pri výrazne vyššej integrálnej dávke. Dlhodobé údaje poukazujú, že brachyterapia dokáže pri lokalizovanom karcinóme prostaty zabezpečiť vyššiu mieru lokálnej kontroly, lepšie prežívanie bez choroby (DFS) a nízky výskyt neskorej toxicity. Permanentná implantácia (vLDR BT) navádzaná transrektálnym ultrazvukom je už mnoho rokov ustálená liečebná metóda. Využitím informácie z nových diagnostických metód v procese plánovania dokážeme výrazne navýšiť dávku v miestach rádiologických znakov malignity, a tým prispieť k výraznej eskalácii dávky do tumoru, rešpektujúc dávkové obmedzenia na kritické orgány. Etablovanie HDR brachyterapie v liečbe karcinómu prostaty je logickým vyústením technologického rozvoja súčasnosti. Jej použitie je dnes odporúčaniami odborných spoločností uznané len ako boost po externej rádioterapii pri strednom a vysokom riziku a záchrannej liečbe. Jednoznačné odporúčania odborných spoločností dosiaľ neexistujú, ale napriek heterogenite režimov frakcionácie sú údaje z literatúry sľubné.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, brachyterapia prostaty, HDR brachyterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Contemporary trends in prostate brachytherapy

Prostate brachytherapy enables delivery of an ablative dose of radiation to the cancer with advantage of rapid fall-off in dose and sparing of neighbouring organs. Modern external beam radiotherapy using inverse planning, intensity modulation and image guidance enables to moderate dose escalation, but with much higher integral dose. Mature data show, that brachytherapy results in consistently high local control rates, high disease-free survival and low risk of long-term morbidity. Ultrasound-guided permanent implantation (vLDR brachytherapy) is mature procedure many years. With use of information from new diagnostic methods during brachytherapy planning we are able to escalate radiation dose within the prostate gland (voxels suspicious from malignancy) respecting normal tissue dose constrains. Establishment of HDR brachytherapy in the field of prostate cancer is logical thanks to technological development. Use of HDR brachytherapy is supported by the guidelines only as a boost after external beam radiotherapy in intermediate and high risk prostate cancer or as salvage therapy. Even no particular dose fractionation schedule could be recommended by guidelines, all data are reporting favourable outcomes despite of the heterogeneity in dose prescription in the literature.

Keywords: prostate cancer, prostate brachytherapy, HDR brachytherapy