Onkológia 3/2006

Nové „markery a prognostické faktory“ z pohľadu patológa

prof. MUDr. Štefan Galbavý, CSc.

Diagnostika malígnych nádorov je procesom, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Kľúčovým momentom v diagnostickom algoritme je patomorfologické vyšetrenie (biopsia) a jeho korelácia s ostatnými zistenými parametrami nádorového procesu. Pomocou týchto údajov treba léziu exaktne typizovať, klasifikovať a zhodnotiť štádium ochorenia. Len tak môže klinický pracovník získať informácie potrebné na určenie ďalšej terapeutickej stratégie, pričom každá z poskytnutých informácií súčasne obsahuje určitú prognostickú výpoveď. V oblasti molekulárnogenetického výskumu pribúdajú poznatky, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť a inak klasifikovať patomorfologické zmeny. Tieto nové poznatky, ktoré korelujú s klinickým priebehom a histopatológiou treba zaradiť do klasifikačnej schémy. Nové klasifikácie reflektujú tieto poznatky a umožňujú používať jednotnú terminológiu pri diagnostike a liečbe nádorov a v budúcnosti porovnávať jednotlivé štúdie navzájom a presne určiť rizikové profily.

Kľúčové slová: biopsia, prognostické a prediktívne markery.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW „MARKERS AND PROGNOSTIC FACTORS“ – THE SURGICAL PATHOLOGIST‘S VIEW

Diagnostics of malignant tumours is a process requiring a multidisciplinary approach. The key step in the diagnostic algorithm is pathomorphological examination (biopsy) and its correlation with the other examined parameters of tumour proliferation. using these data, the exact typing, classification and staging of the lesion is of great importance. This is the only way how the clinician can obtain information necessary for choosing further therapeutic strategies, while each of the provided information contains certain prognostic value. In molecular genetic research new facts are appearing that help better understand the pathomorphological changes and classify them in a novel way. This new knowledge showing correlation to clinical course and histopathology is to be assigned to a classification scheme. The new classifications reflect these findings and allow for the use a unified terminology in diagnosis and treatment of tumours. It is also permitting future comparisons among studies as well as exact determinations of risk profiles.

Keywords: biopsy, prognostic a predictive markers.