Onkológia 2/2016

Nintedanib – nový trojnásobný inhibítor angiokináz v liečbe 2. línie NSCLC

MUDr. Zuzana Pribulová

Nintedanib je účinný nový tyrozínkinázový inhibítor, ktorého cieľom sú signálne kaskády VEGF (vaskulárneho endotelového rastového faktora), PDGF (doštičkového rastového faktora) a FGF (fibroblastového rastového faktora). V EÚ je nintedanib indikovaný v kombinácii s docetaxelom po prvolíniovej chemoterapii pri lokálne pokročilom metastatickom alebo lokálne rekurentnom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) s histologickým typom adenokarcinóm. Nintedanib je prvý antiangiogénny predstaviteľ, ktorý preukázal benefit v prežívaní v druhej línii liečby týchto pacientov.

Kľúčové slová: adenokarcinóm, NSCLC, nintedanib, angiogenéza, druhá línia liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nintendanib – new triple inhibitor of angiokinases in 2nd line of NSCLC

Nintedanib is potent novel tyrosine-kinase inhibitor that targets the vascular endothelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor (PDGF) and fibroblast growth factor (FGF) signalling pathways. In the EU, nintedanib in combination with docetaxel is indicated for adults with locally advanced, metastatic or locally recurrent non-small cell lung cancer (NSCLC) of adenocarcinoma tumour histology after first-line chemotherapy. Nintedanib is the first antiangiogenic agent to have shown a survival benefit in the second-line treatment of these patients.

Keywords: adenocarcinoma, NSCLC, nintedanib, angiogenesis, second-line treatment