Onkológia 3/2020

Neratinib v liečbe HER2+ karcinómu prsníka – profil lieku

MUDr. Radovan Barila, PhD.

Neratinib je perorálny ireverzibilný pan-inhibítor receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor HER1, HER 2 a HER4. Neratinib podávaný po dobu 12 mesiacov v štúdii ExteNET signifikantne znížil riziko rekurencie nádoru alebo úmrtia oproti placebu u pacientok v horizonte dva roky, ako aj 5 rokov po randomizácii u žien so včasným HER2-pozitívnym karcinómom prsníka, ktoré predtým ukončili adjuvantnú liečbu trastuzumabom v trvaní jedného roka. Analýzy podskupín ukázali väčší benefit u žien s HR-pozitívnym nádorom ako HR-negatívnym nádorom a väčší benefit u žien, ktoré začali liečbu neratinibom do jedného roka po ukončení liečby trastuzumabom oproti tým, ktoré túto liečbu začali 1 – 2 roky po trastuzumabe. Ide o prvý preparát z tejto liekovej skupiny schválený na používanie v EÚ. Podobne ako pri iných tyrozínkinázových inhibítoroch, aj pri neratinibe hnačka manažovateľná antidiaroickou profylaxiou a/alebo úprava dávky bola najčastejším prejavom toxicity akéhokoľvek stupňa alebo ≥ 3 stupňa. Preukázalo sa teda, že neratinib poskytuje možnosť zníženia rizika rekurencie v tejto indikácii a ESMO túto možnosť pripúšťa ako možnosť rozšírenej adjuvancie u vhodných pacientok.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, neratinib, adjuvantná liečba, prežívanie bez progresie, toxicita, hnačka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neratinib in treatment of HER2+ breast cancer – drug profile

Neratinib is an oral, irreversible pan-human epidermal growth factor receptor (HER) tyrosine kinase inhibitor of HER1, HER2 and HER4. Neratinib therapy for 12 months significantly reduced the risk of invasive disease recurrence or death relative to placebo at both 2 and 5 years post-randomization in the pivotal ExteNET trial in women with early-stage HER2-positive breast cancer who had completed 1 year adjuvant trastuzumab. Subgroup analyses showed that patients with hormone receptor (HR)-positive disease derived greater benefit with neratinib than patients with HR-negative disease, and patients who initiated neratinib within 1 year of completing trastuzumab had better outcomes than those who started treatment 1-2 years after trastuzumab. It is the first agent of its class to be approved in the EU in this setting. As with other tyrosine kinase inhibitors, diarrhoea, which was manageable with antidiarrhoeal prophylaxis and/or dose modifications, was the most common any-grade or grade ≥ 3 treatment-emergent adverse event with neratinib. Thus, current evidence indicates that neratinib provides a valuable option to reduce the risk of recurrence in this setting and has been included in the updated ESMO patient guide as an extended adjuvant therapy for some patients.

Keywords: breast cancer, neratinib, adjuvant treatment, disease free survival, toxicity, diarrhoea