Onkológia 5/2015

(Ne)dôslednosť preventívnej prehliadky v optike onkologického ochorenia

JUDr. Filip Barbarič

Cieľ: V tomto článku sa pokúsime vysvetliť základné legálne pojmy súvisiace s problematikou zdravotníckeho práva a poukážeme na konkrétny prípad nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti na pozadí onkologického ochorenia. Prípad (kazuistika): Prezentujeme kazuistiku pacienta, ktorý navštívil dňa 10. 11. 2008 Lekársku službu prvej pomoci v dôsledku bolesti brucha (záznam hovorí o bolesti približne 3 týždne). Lekár uvedenej služby zistil hmatateľnú tumoróznu rezistenciu 7 krát 13 cm a pacienta odoslal na chirurgiu za účelom vylúčenia náhlej brušnej príhody. Pacient navštívil v daný deň chirurgiu, kde chirurg náhlu brušnú príhodu vylúčil. Pacient navštívil 4 dni na to žalobkyňu/všeobecnú lekárku za účelom vykonania preventívnej prehliadky, kde žalobkyňa neurobila žiadny záznam o výsledku palpačného vyšetrenia brucha, respektíve o vyšetrení brucha s výnimkou vyšetrenia sleziny a pečene, čím oddialila spresnenie diagnózy tumoru a jeho následnú liečbu. Záver: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj ako „úrad“) skonštatoval, že zdravotná starostlivosť bola v danom prípade poskytnutá nesprávne/non lege artis. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesúhlasil s rozhodnutím úradu vo veci, preto sa obrátil na súd so žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu úradu. Súd potvrdil rozhodnutie úradu.

Kľúčové slová: správne súdnictvo, zdravotná starostlivosť, zdravotná dokumentácia, tumorózna rezistencia, lege artis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

(In)consistency preventive examination in optics oncological diseases

Purpose: This article try to explain basic legal concepts related to the issue of health law and we are aiming at particular case of inappropriate providing of health care in the background of oncological disease. Case: We report case of patient who visited on 10/11/2008 Medical Firt Aid due to abdominal pain (record speaks of pain about three weeks). The doctor found neoplasm, tangible resistance 7 x 13 cm and sent the patient for surgery to rule out acute abdomen. The patient visited surgery in the same day, where the surgeon excluded the acute abdomen. The patient visited after four days plaintiff/ general practitioner in order to perform preventive inspection, where the plaintiff did not make any record of the outcome of abdominal palpation, respectively of abdominal examinations with the exception of the spleen and liver, which delayed the more accurate tumor diagnosis and subsequent treatment. Conclusion: The Healthcare Surveillance Authority („Authority“) concluded that health care was provided in this case wrong/non lege artis. As healthcare provider disagrees with verdict of the Authority, went to court with an action for review of the legality of the decision and procedure Authority. The court upheld the decision of the Authority.

Keywords: administrative justice, health care, medical records, tumor´s resistence, lege artis.