Onkológia 6/2022

Naše skúsenosti so zavádzaním centrálnych žilových vstupov

MUDr. Ivan Dekánek, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Zuzana Országhová, MUDr. Michaela Petríková, MUDr. Veronika Švábová, PhD.

Úvod: Väčšinu protinádorovej liečby v súčasnosti tvoria lieky, ktoré sa podávajú intravenózne. Mnohé z nich sú látky, ktoré nie sú vhodné na podávanie do periférnej žily (vezikanty, iritanty). Dlhodobé centrálne žilové katétre (CŽK) umožňujú bezpečnejšie a opakované podávanie protinádorovej terapie, podpornej liečby a realizáciu odberov, čím môžu zlepšiť kvalitu života pacientov. S ohľadom na tieto výhody sme začali v roku 2019 zavádzať dlhodobé CŽK na Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave. Rozvoj nášho tímu a výsledky našej práce popisujeme v tomto článku. Metódy a súbor pacientov: V našom súbore sme retrospektívne vyhodnotili súbor pacientov, ktorým bol na 4 oddeleniach NOÚ v roku 2021 zavedený dlhodobý CŽK. Pacientov sme sledovali do 16. 5. 2022. Hodnotili sme dĺžku zavedenia katétrov, výskyt komplikácií, príčiny vedúce k extrakcii katétrov a výskyt hlbokých žilových trombóz v podskupinách pacientov podľa diagnóz. Výsledky: Na hodnotených oddeleniach bolo v roku 2021 zavedených 240 dlhodobých CŽK. Hodnotili sme 225 z nich, pre nedostatok dát sme 15 zavedených katétrov nehodnotili. Medián zavedenia bol 144 dní. Komplikácie sme zachytili pri 15 % CŽK, čo predstavuje 0,97 komplikácie na 1 000 katétro-dní. Pre komplikácie sme extrahovali 10,2 % CŽK. Katétrov extrahovaných po skončení ich používania bolo 60,9 %. V čase uzatvorenia súboru bolo funkčných 28,9 % katétrov. Vzhľadom na nízky počet hlbokých žilových trombóz nebolo možné vyhodnotiť výskyt trombóz v jednotlivých podskupinách so štatistickou signifikanciou. Záver: Náš súbor pacientov ukazuje, že dlhodobé CŽK sú bezpečným vstupom na podávanie protinádorovej chemoterapie a výskyt ich komplikácií na našom pracovisku je porovnateľný s výsledkami iných, aj zahraničných, pracovísk.

Kľúčové slová: skúsenosti, centrálny žilový vstup, centrálny venózny katéter, PICC, CICC, port, zavádzanie, štúdia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Our experience with central venous access device insertion

Background: Systemic antineoplastic therapy is delivered mostly intravenously. Many of these drugs are not suitable for delivery through peripheral i.v. lines (i.e. vesicants, irritants). Long-term central venous access devices (CVADs) allow for safer and repeated administration of these drugs and supportive therapy and can also be used for blood sampling. Therefore they can have positive impact on patient´s quality of life. Because of these advantages we began insertion of long-term CVADs in 2019 at National Cancer Institute in Bratislava. In this article we describe the progress of our central venous access team and we evaluate a our cohort of patients. Patients and methods: We retrospectively evaluated a cohort of patients with long-term CVAD inserted in the year 2021 at four departments of the National Cancer Institue in Bratislava. Follow-up period was until May 16, 2022. We evaluated duration of CVAD, complication rate, reasons for CVAD removal and deep vein thromboses in subgroups of patients according to their diagnoses. Results: We inserted 240 long-term CVADs at 4 departments of our hospital in the year 2021. We evaluated 225 of them. Fifteen CVADs we not eligible for evaluation because we were unable to obtain sufficient data. Median duration of CVAD was 144 days. Complication rate was 15% which represents 0,97 complications per 1000 catheter-days. We extracted 10,2% CVADs due to complications. We removed 60,9% of catheters because they were no longer necessary. There were 28,9% catheters still in use at the end of follow-up. Due to low number of deep vein thromboses our subgroup analysis didn´t reach statistical significance. Conclusion: Our results show that long-term CVADs are a safe way to administer antineoplastic chemotherapy. Our CVAD complication rates are comparable to those of other cannulation teams even abroad.

Keywords: experience, central venous access, central venous catheter, PICC, CICC, port-a-cath, insertion, trial