Onkológia 6/2007

NÁDORY VARLAT U DĚTÍ, ADOLESCENTŮ A MLADÝCH DOSPĚLÝCH. ROZDÍLY V BIOLOGII NAPŘÍČ VĚKOVÝM SPEKTREM

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Nádory varlat patří mezi vzácné onemocnění s bimodální věkovou distribucí. Většinu nádorů varlat představuje heterogenní skupina germinálních nádorů - od forem benigních po vysoce maligní nádory. Spektrum histologických typů se mění v závislosti na věku pacienta v čase diagnózy. Věkově specifická distribuce germinálního nádorů varlat je pravděpodobně způsobena rozdílnou patogenezou. Rozdílný patogenetický mechanizmus se odráží ve věkově specifických cytogenetických a molekulárně genetických charakteristikách. Všechny tyto faktory mohou být vysvětlením pro rozdílné klinické chování stejného typu nádoru v závislosti na věkové kategorii. Tyto nové informace vedly k formulování nového diagnosticko-léčebného přístupu zohledňujícího nejenom histologický typ nádoru, ale i věk pacienta.

Kľúčové slová: nádory varlat, epidemiologie, patogeneze, věkově specifické rozdíly, biologie, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TESTICULAR TUMOR IN CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS. DIFFERENCES IN BIOLOGY ACROSS THE AGE

Testicular tumors are rare tumors with bimodal age distribution. Majority of testicular tumors are represented by heterogenous group of germ cell tumors with broad spectrum of histological forms - from benign mature teratoma to higly malignant tumors. Spectrum of histological subtypes of germ cell tumors are age specific, depend on the age at diagnosis. Age specific distribution of germ cell tumors is most probabaly due to different pathogenesis. Different mechanism of pathogenesis is reflected on age specific cytogenetic and molecular genetic characteristics. All these factors could explain different clinical behavior of the same type of germ cell tumors in different age groups . The latest informations lead to new recommendations of diagnostic and therapeutic approach reflected not only histology, but also age of the patient.

Keywords: testicular tumors, epidemiology, pathogenesis, age specific differences, biology, therapy