Onkológia 3/2017

Nádory gastrointestinálneho traktu u seniorov

MUDr. Branislav Bystrický

Incidencia zhubných nádorov gastrointestinálneho traktu stúpa s vekom. Napriek tomu sú geriatrickí pacienti nedostatočné zastúpení v klinických štúdiách. Onkologická liečba geriatrickej populácie je špecifická, treba brať do úvahy aj fyziologické starnutie organizmu, pridružené ochorenia a celkový funkčný a kognitívny stav pacienta. Na zhodnotenie rizika onkologickej liečby sa používajú rôzne do tazníky, najviac rozšírený je tzv. CGA so širokým záberom. Pri výbere najvhodnejšieho postupu liečby u onkogeriatrického pacienta je vhodná spolupráca s internistom-geriatrom. V prehľadovom článku uvádzame postupy onkologickej liečby u pacientov s vybranými nádormi gastrointestináleho traktu.

Kľúčové slová: gastrointestinálny trakt, geriatrická populácia, liečba onkogeriatrického pacienta

stiahnuť celý článok v pdf

Malignancies of gastrointestinal tract in geriatric patients

Incidence of gastrointestinal cancer rises with age. In spite of this fact, older patients are underrepresented in clinical trials. We need to take into account several variables prior to selection of therapy in these patients. These are physiologic aging processes, comorbidities, functional and cognitive status. There are several assessment tools in geriatric population – the most used is comprehensive geriatric assessment (CGA). A close cooperation with geriatrician is useful before starting cancer treatment. This article reviews treatment algorithms in selected malignancies of GI tract in geriatric patients.

Keywords: gastrointestinal tract, geriatric population, treatment of oncogeriatric patient