Onkológia 6/2015

Nádorová heterogenita a chemorezistencia

Mgr. Lucia Kučerová, PhD., Mgr. Svetlana Školeková,, RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.

Nová generácia metodických prístupov k sekvenovaniu odhalila v nádoroch neočakávanú komplexitu a genomické alterácie spojené s jednotlivými podtypmi nádorov. Táto diverzita existuje nielen medzi jednotlivými typmi nádorov, ale aj medzi nádormi rovnakého histologického podtypu, a aj medzi podskupinami buniek v rámci jedného nádoru. Súhrnne sa tento fenomén označuje ako nádorová heterogenita. Bez ohľadu na jej príčiny a mechanizmy vzniku má veľký dosah v klinickej praxi. Genetická, fenotypová a expresná diverzita nádorov je kľúčová pre účinnú liečbu nádorov, a má aj dôležitý význam v ich prognóze. Intratumorálna heterogenita má kľúčovú úlohu aj vo vnútornej aj získanej rezistencii na cytotoxickú aj cielenú liečbu. V prehľadnom článku sa venujeme mechanizmom vzniku intratumorálnej a intertumorálnej heterogenity a ich vzťahu k liekovej rezistencii. Porozumenie mechanizmom a časopriestorovej dynamike heterogenity pred terapiou a po- čas nej je dôležité na dosiahnutie možnosti nadizajnovať individualizované liečebné protokoly vhodné v danom molekulárnom kontexte.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tumor Heterogeneity and Drug Resistance

New generation of sequencing methodologies revealed unexpected complexity and genomic alterations linked with the tumor subtypes. This diversity exists across the tumor types, histologic tumor subtypes and subsets of the tumor cells within the same tumor. This phenomenon is termed tumor heterogeneity. Regardless of its origin and mechanisms of development it has a major impact in the clinical setting. Genetic, phenotypic and expression pattern diversity of tumors plays critical role in the selection of suitable treatment and also in the prognosis prediction. Intratumoral heterogeneity plays a key role in the intrinsic and acquired chemoresistance to cytotoxic and targeted therapies. In this review we focus on the mechanisms of intratumoral and intertumoral heterogeneity and their relationship to the drug resistance. Understanding of the mechanisms and spatiotemporal dynamics of tumor heterogeneity development before and during the therapy is important for the ability to design individual treatment protocols suitable in the given molecular context.

Keywords: tumor subtypes, tumor heterogeneity, clonal evolution, cancer stem cells, drug resistance.