Onkológia 3/2012

Možnosti liečby novodiagnostikovaných pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

MUDr. Zuzana Sninská, PhD.

Objavenie imatinibu dramaticky zlepšilo výsledky liečby pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Stal sa štandardom v starostlivosti pre všetkých pacientov s novodiagnostikovaným ochorením na základe jeho úspešnej indukcie trvajúcich odpovedí u väčšiny pacientov. Súčasné štúdie preukázali, že druhogeneračné tyrozínkinázové inhibítory (TKI) nilotinib a dasatinib poskytujú rýchlejšie a potenciálne lepšie odpovede ako štandardne dávkovaný imatinib pri použití v prvej línii liečby. Cieľom liečby CML je dosiahnutie veľkej molekulovej remisie a zabránenie progresii do akcelerovanej alebo blastovej fázy. Výber vhodného TKI závisí od mnohých faktorov zahŕňajúcich fázu ochorenia – profil vedľajších účinkov, relatívnu efektivitu proti Bcr-Abl mutáciám a pacientovu toleranciu liečby. V predloženej práci podávame prehľad liečebných možností u novodiagnostikovaných pacientov s chronickou fázou CML.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, imatinib mesylát, nilotinib, dasatinib, tyrozínkinázové inhibítory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment alternatives in newly diagnosed patients with chronic myeloid leukemia

The advent of imatinib has dramatically improved outcomes in patients with chronic myeloid leukemia (CML). It has become the standard of care for all patients with newly diagnosed disease based on its successful induction of durable responses in most patients. Recent studies have shown that second generation of tyrosine kinase inhibitors (TKI) nilotinib and dasatinib provide quicker and potentially better responses than standard-dose imatinib when used as a first-line treatment. The goal of CML therapy is the achievement of a major molecular response, to prevent disease progression to accelerated or blast phase. Selecting the appropriate TKI depends on many factors, including disease phase, side effect profile, relative effectiveness against Bcr-Abl mutations and the patient´s tolerance to therapy. This paper will provide treatment options in newly diagnosed patients with chronic phase CML.

Keywords: chronic myeloid leukemia, imatinib mesylate, nilotinib, dasatinib, tyrosine kinase inhibitors.