Onkológia 6/2014

Monoklonové protilátky v liečbe chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Eva Mikušková, MUDr. Ľudmila Demitrovičová, MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Chemoterapia v liečbe CLL zaznamenala v posledných dvoch dekádach významný pokrok, keď po dlhej ére chlorambucilu vstúpil do 1. línie fludarabín a jeho kombinácia s cyklofosfamidom a neskôr aj s liekom z novej skupiny – monoklonovou protilátkou rituximabom. Doterajší konzervatívny paliatívny prístup so snahou po minimálnej toxicite u starších pacientov postupne nahrádza snaha terapeuta ušiť liečbu CLL na mieru s eradikáciou MRD hlavne u mladších a „fit“ pacientov s ambíciou predĺžiť prežívanie. Monoklonové protilátky predstavujú inú skupinu protinádorovej liečby, ktorá pôsobí cielene na nádorovú bunku a indukuje jej zánik iným mechanizmom ako klasické cytostatiká. V liečbe CLL sú etablované alemtuzumab, rituximab, ofatumumab. Rituximab predstavuje v súčasnosti zlatý štandard liečby prvej línie aj relapsu „fit“ aj „non-fit“ pacientov. Po úspešnom klinickom skúšaní boli registrované ďalšie nové anti-CD20 protilátky v 1. línii – obinutuzumab a ofatumumab v kombinácii s chlorambucilom v liečbe starších pacientov s komorbiditou.

Kľúčové slová: monoklonové protilátky, chronická lymfocytová leukémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Monoclonal antibodies in the treatment of chronic lymphocytic leukemia

Chemotherapy of CLL underwent significant development in last two decades when after a long era of chlorambucil fludarabine entered in the first line of treatment in combination with cyclophosphamide and later with new agent – monoclonal antibody rituximab. The conservative palliative approach with minimal toxicity in elderly is replaced with an effort to tailor treatment of CLL with eradication of minimal residual disease mainly for young and „fit“ patients with ambition to prolong survival. Monoclonal antibodies represent a new category of anticancer drugs that mediate cell death utilizing several mechanisms different from classical chemotherapy. Alemtuzumab, rituximab and ofatumumab are currently widely used monoclonal antibodies in CLL. Rituximab represents now a gold standard for initial treatment of „fit“ and also „non-fit“ patients and for patients with relapsed CLL. After successful clinical studies another new anti-CD20 antibodies were registered for the first line treatment – obinutuzumab and ofatumumab in combination with chlorambucil in treatment of elderly patients with comorbidities.

Keywords: monoclonal antibodies, chronic lymphocytic leukemia.