Onkológia 3/2009

Molekulová patológia karcinómu prostaty (1. časť)

MUDr. Katarína Macháleková, doc. MUDr. Karol Kajo, PhD, Mgr. Petra Tilandyová, RNDr. Zora Lasabová, PhD., MUDr. Roman Tomaškin

Karcinóm prostaty (KP) je značne heterogénne onkologické ochorenie vyznačujúce sa komplexnou etiopatogenézou, v ktorej dôležitú úlohu zohrávajú familiárne, hormonálne a diétne faktory a vplyvy prostredia. Na vzniku a progresii KP sa zúčastňujú početné genetické a epigenetické alterácie, ktoré modifikujú jeho morfologický obraz a ovplyvňujú aj jeho biologické správanie. V evolučnej línii KP sú premalígne lézie typu proliferačnej zápalovej atrofie a prostatickej intraepitelovej neoplázie, ďalej lokalizované formy KP s indolentným priebehom, ako aj agresívne pokročilé nádory so vzdialenými metastázami. Základnou podstatou tejto evolučnej línie je vznik KP ako hormónovo závislého ochorenia a jeho prechod do nádoru, ktorého rast je nezávislý na androgénoch a vyžadujúceho iné terapeutické prístupy. V súčasnosti sa predpokladá, že evolúcia KP neprebieha v jednej línii, ale že existujú minimálne tri úrovne vývinu KP s rozdielnymi genetickými, resp. epigenetickými zmenami a rôznym biologickým správaním. Preto poznanie molekulovej podstaty KP je nevyhnutnou podmienkou pre pochopenie jeho biológie a predikcie prognózy, ako aj hľadania účinnej terapie.

Kľúčové slová: prostata, karcinóm, molekulový, gén

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular pathology of prostate carcinoma (part 1)

Prostate carcinoma (PC) is a heterogeneous malignant disease with complex etiopathogenesis, in which the hereditary, hormonal, diet and environmental factors play an important role. Initiation and progression of this disease are associated with numerous genetic and epigenetic alterations, which not only modify its morphological image, but affect its biological behaviour. In the evolution of PC there are premalignant lesions such as proliferative inflammatory atrophy and prostatic intraepithelial neoplasia, furthermore localized carcinomas with indolent duration as well as aggressive advanced forms with distant metastases. The transition from hormone dependent carcinoma to the androgen resistant cancer form with different therapeutic approaches is basic essence of this evolution line. Nowadays, there are at least three developmental levels of PC with different genetic and epigenetic alterations and biological behaviour. Therefore, knowledge of molecular basis of PC is essential for comprehension of its biology and prediction prognosis as well as search for effective therapy.

Keywords: prostate, carcinoma, molecular, gene