Onkológia 2/2009

Miesto 18FDG-PET v starostlivosti o pacientov s malígnym lymfómom v detstve a adolescencii

MUDr. Judita Puškáčová, doc. MUDr. Izabela Makaiová , CSc.

Malígne lymfómy (ML) detí a adolescentov patria k ochoreniam, pri ktorých sa v ostatných rokoch významne zlepšilo prežívanie. Exaktné určenie štádia je základom pre stratifikáciu do rizikových skupín a rozhodnutie o intenzite liečby potrebnej na dosiahnutie optimálnej odpovede a prežívania. 18FDG-PET je neinvazívnou, celotelovou zobrazovacou metódou, ktorá je vďaka funkčno-metabolickému spôsobu zobrazovania citlivejšou a špecifickejšou ako konvenčné zobrazovacie metódy. Jej využívanie pri diagnóze ML u detí a adolescentov stúpa a získava svoje opodstatnenie. Potvrdený je jej prínos v stagingu Hodgkinovho lymfómu, diferenciálnej diagnóze reziduálneho nálezu a podozrení na relaps ochorenia. Na overenie prínosu pri sledovaní odpovede v priebehu liečby budú potrebné prospektívne multi-centrické medzinárodné štúdie.

Kľúčové slová: 18FDG-PET, malígny lymfóm, detský vek, staging, hodnotenie liečebnej odpovede

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The Intention of 18FDG-PET in Childhood and Adolescent Malignant Lymphoma

Overall survival rate in malignat lymphomas (ML) in children and adolescents have markedly improved during last years. Exact staging has critical importance in the stratification into risk groups and treatment decision necessary to achieve optimal response and cure. 18FDG-PET is non invasive whole body imaging method, that is more sensitive and specific than conventional imaging methods due to its functional-metabolic principle. The application in patients with ML continues to expand and is gradually gaining acceptance. Its relevance for staging has been confirmed in Hodgkin lymphoma, residual mass differentiation and in suspicion of relaps. Prospective multi-centre international clinical trials are needed to evaluate the role of early response assessing in ML.

Keywords: 18FDG-PET, malignant lymphoma, childhood, staging, treatment response evaluation