Onkológia 2/2022

Metastáza malígneho melanómu imitujúca primárny nádor prsníka

MUDr. Lenka Svobodová, MUDr. Radovan Barila, PhD.

Úvod: Malígny melanóm patrí medzi agresívne nádorové ochorenia s vysokým metastatickým potenciálom. Pred nástupom imunoterapie a cielenej liečby bol medián celkového prežitia pacientov s metastatickým malígnym melanómom niekoľko mesiacov. Melanómové bunky sa šíria lymfatickou a hematogénnou cestou, infiltrujú podkožné tkanivá, regionálne a vzdialené lymfatické uzliny a životne dôležité orgány, ako sú mozog, pľúca a pečeň. Prípad: V kazuistike prezentujeme vzácne metastatické postihnutie prsníkov a úskalia diagnostiky u 51-ročnej pacientky s 10-ročnou anamnézou malígneho melanómu na krku. Záver: Diferenciálna diagnostika medzi primárnou a sekundárnou malignitou hrá kľúčovú úlohu pre správne zvolenú liečbu. Pôvodne nepriaznivú prognózu metastatického malígneho melanómu zásadným spôsobom zmenil objav imunoterapie a cielenej liečby.

Kľúčové slová: malígny melanóm, prsník, metastázy, BRAF/MEK inhibítory, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Malignant melanoma metastasis mimicking a primary breast tumor

Propose: Malignant melanoma is one of the aggressive cancers with high metastatic potential. Prior to the onset of immunotherapy and targeted treatment, the median overall survival of patients with metastatic malignant melanoma was several months. Melanoma cells spread by the lymphatic and hematogenous routes, infiltrating subcutaneous tissues, regional and distant lymph nodes, and vital organs such as the brain, lungs, and liver. Case: In the case report, we present a rare metastatic breast infiltration and diagnostic difficulties in a 51-year-old patient with a 10-year history of malignant melanoma in the neck. Conclusion: Differential diagnosis between primary and secondary malignancy plays a key role for the right treatment. The initially unfavorable prognosis of metastatic malignant melanoma was fundamentally altered by the discovery of immunotherapy and targeted treatment.

Keywords: malignant melanoma, breast, metastasis, BRAF/MEK inhibitors, immunotherapy