Onkológia 2/2017

Metastatický kolorektálny karcinóm – výsledky liečby podľa lokalizácie primárneho tumoru

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Liečba metastatického kolorektálneho karcinómu (mKRK) je založená na aplikácii systémovej chemoterapie s biologickou cielenou liečbou. Medián celkového prežitia (OS) sa predĺžil približne na 30 mesiacov vďaka účinnejším liečebným kombináciám a informáciám o biológii nádorov. Kolorektálny karcinóm bol dlho považovaný za homogénnu jednotku. Avšak na základe histomorfológie rozoznávame niekoľko podtypov, ktoré sa vzájomne líšia na molekulovo-genetickej úrovni.

Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, pravostranné nádory, ľavostranné nádory, inhibítor receptora pre epidermálny rastový faktor (anti-EGFR), inhibítor vaskulárneho endotelového faktora (VEGF), RAS, BRAF mutácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metastatic colorectal cancer – results of treatment of the primary tumor localization

The treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC) is based on systemic chemotherapy in combination with biologic therapy. The median of overall survival (OS) of patients with metastatic colorectal cancer has improved to approximately 30 months due to more effective therapeutic combinations and more informations about tumors biology. Colorectal cancer was considered as a homogeneous entity for a long time. However, regarding morphology we recognize several subtypes of carcinomas which differ at molecular genetic level.

Keywords: metastatic colorectal cancer, right-sided primary tumor, left-sided primary tumor, epidermal growth factor receptor (antiEGFR), inhibitor, vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor, RAS, BRAF mutations