Onkológia 1/2020

Menej časté nádory prsníka z pohľadu patológa

doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.

Medzi menej časté nádory prsníka patria extrémne zriedkavé karcinómy prsníka s nezvyčajnými a jedinečnými cytomorfologickými alebo funkčnými charakteristikami, na základe ktorých sa odlišujú oproti ostatným častejšie sa vyskytujúcim nádorom prsníka. Ide o karcinómy s: a) nezvyčajnými bunkovými formami – pleomorfný duktálny karcinóm, karcinómy s choriokarcinomatóznymi, melanotickými, onkocytickými a sebaceóznymi črtami a karcinóm s osteoklastoidnými obrovskými bunkami v stróme; b) akumuláciou patologických substancií v cytoplazme – karcinómy bohaté na tuky alebo na glykogén; c) cytomorfologickými črtami podobnými karcinómom slinných žliaz – acinocelulárny, mukoepidermoidný a polymorfný karcinóm; d) hypersekrečným fenotypom – sekrečný a cystický hypersekrečný karcinóm a e) fenotypovými podobnosťami s nádormi iných orgánov – karcinóm podobný lymfoepiteliómu a karcinóm prsníka pripomínajúci variant papilárneho karcinómu štítnej žľazy z vysokých buniek. Tieto nádory sú opísané v literatúre len vo forme kazuistík alebo malých súborov a predstavujú vzácne fenotypové entity so značne limitovanými poznatkami o ich biologickom správaní. Niektoré z týchto nádorov zatiaľ neboli zaradené do klasifikácie nádorov prsníka Svetovej zdravotníckej organizácie (2012), ako napr. cystický hypersekrečný karcinóm, karcinóm podobný lymfoepiteliómu a karcinóm s bunkami pripomínajúcimi „tall cell“ variant papilárneho karcinómu štítnej žľazy.

Kľúčové slová: prsník, extrémne zriedkavé tumory, nezvyčajné typy, varianty karcinómov

stiahnuť celý článok v pdf

Uncommon breast tumours – a pathologist´s view

Uncommon breast tumours include extremely rare breast cancers with unusual and unique cytomorphological or functional characteristics that make them different from other more common breast tumours. These are carcinomas with a./ unusual cellular forms - pleomorphic ductal carcinoma, cancers with chorionic, melanocytic, oncocytic and sebaceous features, and carcinoma with osteoclast-like giant cell in the stroma; b./ accumulating pathological substances in the cytoplasm

  • carcinoma rich in lipids or glycogen; c./ cytomorphological features similar to salivary gland carcinomas – acinic cell, mucoepidermoid and polymorphic carcinoma; d. / hypersecretory phenotype - secretory and cystic hypersecretory carcinoma; and e./ phenotypic similarities to tumours of other organs - lymphoepithelium-like carcinoma and breast cancer resembling a tall cell papillary thyroid carcinoma variant. These tumours are described in the literature only in the form of case reports or small colections and represent rare phenotypic entities with considerably limited knowledge of their biological behaviour. Some of these tumours have not yet been included in the World Health Organization classification of the breast tumours (2012), e.g. cystic hypersecretory carcinoma, lymphoepithelioma-like carcinoma, and carcinoma with tall cell-like variants of the papillary thyroid carcinoma.

Keywords: breast, extremely rare tumours, unusual types, carcinoma variants