Onkológia 3/2017

MCL a moderná liečba – benefit pre pacienta

MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Monika Hlebašková

Cieľ: Cieľom nášho článku je ukázať na kazuistike pacientky s lymfómom z plášťových buniek (MCL), ako môže komplexná liečba novými modernými liekmi priaznivo ovplyvniť prežívanie pri zachovanej dobrej kvalite života, a to aj u chorých s pokročilým štádiom ochorenia a mnoholíniovou liečbou. Prípad: V práci je prezentovaný prípad pacientky s diagnózou MCL. Ochorenie bolo už vstupne generalizované. Napriek viacerým relapsom a zlyhaniam liečby, kedy sa zdali rezervy pacientky vyčerpané, po rokoch dosiahla remisiu a aktuálne profituje z terapie modernými prípravkami, je zaradená do bežného života v optimálnej kvalite. Celkové obdobie jej prežívania od stanovenia diagnózy presahuje v súčasnosti 9 rokov. Záver: Lymfóm z plášťových buniek patrí medzi zriedkavejšie a zároveň klinicky agresívne formy non-Hodgkinových lymfómov (NHL). Aj keď sa v posledných troch dekádach vďaka inovatívnej liečbe celkové prežívanie pri MCL zdvojnásobilo, medián celkového prežívania dnes dosahuje stále iba 4 – 5 rokov. Ochorenie zvyčajne pomerne dobre odpovedá na prvú líniu liečby, ktorú štandardne predstavuje imunochemoterapia, zanedlho však dochádza k relapsu, nezriedka aj k rezistencii na ďalšiu liečbu, čo významne negatívne ovplyvňuje prognózu pacienta. Okrem vzácnych prípadov chorých, ktorí dlhodobo prežívajú bez ochorenia po alogénnej transplantácii kmeňových buniek s nemyeloablatívnym prípravným režimom, neexistuje zatiaľ žiadna kuratívna liečba relapsu tejto agresívnej formy malígneho ochorenia.

Kľúčové slová: lymfóm plášťovej zóny, súčasná komplexná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mantle cell lymhoma and modern therapy – benefit for the patient

Purpose: The objective is to present a case report of a patient with Mantle cell lymphoma (MCL) and show, how can a complex treatment with modern drugs has possitive influence on overall survival (OS), in the daily life of standard quality , also for patients with advanced disease and multiple treatment lines. Case: Despite several relapses and failures of indicated treatment, and at the time when all patient ´s physical reserves seemed exhausted, after many years since the onset od diagnosis, she achieved a remission and benefits from the treatment with modern drugs, lives her optimal quality life. Patient´s overall survival from diagnosis is more then nine years so far. Conclusion: Mantle cell lymphoma is one of the clinically aggressive form of non-Hodgkin‘s lymphomas (NHL). Although in the past three decades, thanks to the innovative treatment the overall survival (OS) in MCL has doubled, the median of overall survival is only 4-5 years at present. Tumor responds well to first-line treatment, standardly immunochmotherapy, then there is a relapse soon, as well as resistance to further treatment, often with very poor prognosis for the patient. Except for rare cases of patients who have long-term disease-free survival after non-myeloablative allogeneic stem cell transplantation, there is no effective treatment for the relaps of this aggressive form of malignant disease.

Keywords: mantle cell lymphoma, complex modern tratment