Onkológia S1 - Karcinóm prostaty, príloha k číslu 1/2020

Manažment sekvenčnej a kombinovanej liečby pacienta s metastatickým karcinómom prostaty

Doc. MUDr. Ján Breza, PhD.

Cieľ: Cieľom kazuistiky je prezentovať situáciu a možnosti pacienta s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty, progredujúcim postupne klinicky, biochemicky aj rádiologicky. Kazuistika: Popisuje priebeh liečby pacienta s karcinómom prostaty od momentu jeho (neskorého) diagnostikovania, postupne cez početné paliatívne liečebné modality, čím nesporne došlo k signifikantnému predĺženiu jeho života a oddialeniu nepríjemných príznakov tohto ochorenia. Záver: Rozhodovanie o začatí jednotlivých liečebných modalít je predmetom odporúčaní multidisciplinárneho konzília a definitívneho rozhodnutia pacienta. Je nevyhnutné brať do úvahy celkový stav pacienta, jeho výkonnostné skóre, ale aj jeho želanie v zmysle vplyvu na kvalitu života, aj riziká, ktoré je ochotný podstúpiť. Po vyčerpaní štandardných liečebných postupov musí byť ďalšia liečba individualizovaná.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, metastatický kastračne rezistentný, kombinovaná liečba, paliatívna starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of sequential and combined treatment of a patient with metastatic prostate cancer

Objective: The aim of this case report is to present the situation and possibilities of a patient with metastatic castration-resistant prostate cancer gradually progressing clinically, biochemically and radiologically. Case: Describes the course of treatment of a patient with prostate cancer from the moment of his (late) diagnosis, gradually through numerous palliative treatment modalities, which undoubtedly significantly prolonged his life and delayed the unpleasant symptoms of the disease. Conclusion: The decision to initiate the individual treatment modalities is the subject of recommendations of a multidisciplinary team, and the final decision of the patient. It is imperative to take into account the patient‘s overall condition, performance score, as well as his wishes in terms of impacting his quality of life, and also the risks he is willing to take. After standard medical procedures have been exhausted, further treatment must be individualized.

Keywords: prostate cancer metastatic castration rezistent, combination therapy, paliative care