Onkológia 2/2012

Mamografický skríning rakoviny prsníka: Zníženie mortality o 30 %

MUDr. Alena Kállayová, doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Skríning rakoviny prsníka je preventívne opatrenie orientované na včasné zachytenie karcinómu prsníka. Realizuje sa skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov populácie zdravých žien vo veku 50 – 69 rokov každé dva roky (V platnej slovenskej legislatíve (1) je odporúčaný interval 40 – 69 rokov, každé dva roky). Jeho cieľom je včasné rozpoznanie karcinómov v neinvazívnom, resp. včasne invazívnom štádiu bez metastáz, čím sa znižuje mortalita na rakovinu prsníka a umožňujú sa efektívnejšie terapeutické postupy. Na Slovensku je na zavedenie skríningu rakoviny prsníka nutné zriadiť organizáciu, pod dohľadom ktorej by prebehla kvalitatívna transformácia jednotlivých pracovísk tak, aby zodpovedali požiadavkám skríningového programu, ako aj zriaďovanie nových skríningových mamografických pracovísk.

Kľúčové slová: mamografický skríning, implementácia, rakovina prsníka, zníženie mortality.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Mammographic breast cancer screening: reduction of mortality by 30%

Breast cancer screening is a preventive measure designed for an early detection of breast carcinoma. It is implemented through screening mammography examination of healthy women aged 50 – 69 every two years (In the current Slovak legislation (1) is the recommended interval, 40 – 69 years, every 2 years). Its aim is early detection of cancer in non-invasive, respectively early invasive metastasis-free stage, which reduces mortality from breast cancer and allows more effective therapeutic approaches. In Slovakia, it is necessary for the purpose of introduction of screening for breast cancer to establish an organization under the supervision of which would be conducted a qualitative transformation of individual workstations to suit the requirements of a screening program, as well as the establishment of new screening mammography workstations.

Keywords: mammographic screening, implementation, breast cancer, reduction of mortality.