Onkológia 1/2023

Malignity gastrointestinálneho traktu – aktuálne postavenie imunoterapie

MUDr. Dominik Šafčák, PhD., doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Nádory gastrointestinálneho traktu (vrátane kolorektálneho karcinómu, nádorov pečene a žalúdka) patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia na nádorové ochorenie so signifikantne závislou morbiditou. Radikálny terapeutický prístup vo včasných štádiách vedie k výrazne lepším výsledkom v porovnaní s menej než 15 % prežívaním pokročilých štádií pri dlhodobom sledovaní. Paliatívna liečba chemoterapiou, biologickou liečbou, prípadne ich kombináciou vedie k limitovanému predĺženiu prežívania bez progresie aj celkového prežívania. Imunitný systém zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku a progresii nádorového ochorenia. Imunoterapia predstavuje revolúciu v liečbe nádorových ochorení, najmä pre jej schopnosť vyvolať dlhodobú liečebnú odpoveď u pacientov s nádorovým ochorením. FDA schválila do roku 2022 viac než 200 indikácií liečby imunoterapiou pre onkologické ochorenia. Väčšina z nich boli monoklonálne protilátky blokujúce PD-1, PD-L1 alebo CTLA 4. Výsledky klinických skúšaní publikovaných v priebehu posledných 5 rokov kompletne zmenili väčšinu odporúčaní ESMO pre systémovú liečbu gastrointestinálnych malignít. Správna voľba cieľovej populácie s použitím prediktívnych faktorov, ako sú TPS, CPS alebo MSI-high/dMMR, vedie vo výsledku k signifikantnému predĺženiu prežívania bez progresie, celkového prežívania aj zlepšeniu objektívnej liečebnej odpovede. Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad publikovaných prác, ktoré zmenili súčasné odporúčania liečby malignít gastrointestinálneho traktu podľa spoločnosti ESMO.

Kľúčové slová: imunoterapia, gastrointestinálne malignity, prediktívny faktor, systémová terapia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Gastrointestinal malignancies – current position of imunotherapy

Gastrointestinal cancers (including colorectal cancer, stomach cancer and liver cancer) are the most common cause of cancer mortality worldwide with significant associated morbidity. If managed as early stages, radical approaches can lead to better outcomes, contrasted with less than 15% survival rates in advanced stage disease, in long-term follow up. Palliative treatment with chemotherapy, biological treatment, or combination of both, provides limited progression-free survival and overall survival prolongation. Immune system plays a crucial role in cancer development and progression. Immunotherapy has revolutionized cancer treatment due to its ability to produce durable responses in patients with certain types of advanced cancer. Till 2022, FDA approved more than 200 indications for immunotherapy administration. Majority of them were monoclonal antibodies blocking PD-1, PD-L1 or CTLA-4. Results of clinical trials, published in last 5 years, have completely changed ESMO guidelines of systemic therapy in the majority of gastrointestinal cancers. Choosing the right intent to treat population, using novel predictive markers such as TPS, CPS or MSI-high/dMMR, will result in significant prolongation of both progression-free and overall survival and improvement of objective response rate. The aim of this article is to provide the review of published trials, that have changed recent guidelines of gastrointestinal malignancies published by ESMO

Keywords: immunotherapy, gastrointestinal cancer, predictive factor, systemic therapy